Hem


Välkomna till läsåret 2019/2020
Vi önskar alla elever och anhöriga välkomna!
Här på vår hemsida kan ni föräldrar följa eleverna under deras många äventyr i skolan. Tillsammans utforskar vi olika kunskapsområden som t.ex. matematik, språk, natur, historia, samhälle, idrott och hälsa, bild och media, värdegrundsfrågor och samarbetsövningar. 

Dina skoltider:

Måndag. 9:00-13:00

Tisdag.   8:00-13:00

Onsdag. 8:00-13:00

Torsdag. 8:00-13:00

Fredag.   8:00-13:00

Vi äter lunch i matsalen varje dag kl.10:30-11:00

Hälsningar

Mihaela och Amina

Hej allihopa !
Undervisningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen som  ligger till grund när vi lärare planerar och genomför undervisning i förskoleklassen.
Verksamhetens innehåll
Skolstegen
Skolstegen innehåller 25 teman för förskoleklassen fördelade på fyra delområden och 22 teman för årskurs 1, också fördelade på fyra delområden: Färdigheter för lärande, Empati, Hantera starka känslor, samt Problemlösning och kamratskapsfärdigheter. Många viktiga färdigheter övas dagligen i gruppen och tillämpas i flera olika vardagssituationer. Dessa färdigheter, som hjälper eleverna att styra sig själva och hantera relationer och samspel, är viktiga för allt lärande.
Händelseboken
I händelseboken kan eleven skriva , rita, utvärdera berättelser om en särskild händelse. För att få igång de där spännande arbetet inleder vi måndagen med en samling samt samtal kring vad var och en av oss har gjort hemma under helgen.
Händelser som i olika grad innebär olika stora utmaningar för barnen. Ett fantastiskt verktyg och minnesbok för barnen där de samlar sina reflektioner och tankar under läsårets gång. Barnen dokumenterar helgens aktuella händelser i boken.   
Bornholmsmodellen
Bornholmsmodellen kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som barnen i förskoleklass och eleverna i årskurs 1.
Ett övningsmaterial som handlar om språklekar i förskoleklass. Syftet är att i lekens form träna och utveckla barnens språkliga /fonologiska medvetenhet, ordförråd, grammatiska kompetens samt uttal och språkmelodi.
Matematik  
Under terminen kommer vi samarbeta  med förstelärare  i matematik Saleha för att lyfta matematiken i förskoleklassen. Fokus är på att öka elevernas nivå i matematik och önskan om en hållbar kunskap. Alla barn ska få möjligheter att utveckla förtrogenhet med tal och räkning, utveckla ett intresse och få ökad tilltro till sin förmåga i matematik. I förskoleklassen gäller det att leka in det och samtidigt få in det i dagens aktiviteter. I leken har pedagogerna möjlighet att utmana och stärka lärandet hos barnen.

Naturkunskap

Målet med ämnet natur är att ta vara på och utveckla barnens nyfikenhet och intresse för djur och natur.

Att lära sig fakta. Att få pröva på  ett observerande, undersökande och beskrivande arbetssätt och dokumentera.

Kopplingar till läroplan

  • Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.                         
  • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,                         
  • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,                         
  •  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,                         
  •  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,                         
  •  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,                         
  • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Fadderverksamhet

Vid olika tillfällen organiseras aktiviteter över klassgränserna, däribland fadderverksamhet. Elever i andra årskurs träffar eleverna i f-klass A .
Vi bedriver även annan undervisning över klassgränserna, som t. ex filmvisning, studiebesök, musik, dans.
Fadderverksamheten är jätteviktig för att de yngre barnen ska känna sig trygga på skolan. De stora visar sig ta större hänsyn och ansvar. 

Schema, aktiviteter kan förekomma under veckan.                                                                          

 Schemat kan variera utifrån barns intresse, nyfikenhet och behov.                                                                                                                 

Måndag;
                   09.00-09.30   Samling /närvaro/ BOKLÄSNING
                   09.30 -10.00   Händelseboken/Bibliotek 
                    10.00-10.30   Fri lek        
                    10.30-11.00    Lunch   
                    11.00-12.00    Rast   
                    12.00-12.15     Reflektion 
                    12.15-13.00     Språklekar  Bornholmsmodellen                  

Tisdag;   
                    8.00-08.30    Samling /närvaro/  BOKLÄSNING/SKOLSTEGEN
                    08.30-09.00 Matematiklekar   
                   09.00-10.00  Fri lek 
                    10.00-10.20   Musik     
                    10.30-11.00    Lunch   
                    11.00-12.00    Rast   
                    12.00-12.15     Reflektion 
                    12.15-13.00     Språklekar  Bornholmsmodellen                  
                                                    

Onsdag;
                    8.00-08.45    Samling /närvaro/ BOKLÄSNING
                    09.30-10.00 Fri lek 
                    10.00-10.20  NO/SO experiment
                    10.30-11.00    Lunch   
                    11.00-12.00    Rast   
                    12.00-12.15     Reflektion 
                    12.15-13.00     Språklekar    Bornholmsmodellen                 

Torsdag;
                    8.00-08.15    Samling /närvaro
                    08.15-09.00. Språkutveckling   i tvärgrupper  
                    9.00-9.30        SKOLSTEGEN
                    09.30-10.00  Fri lek    
                    10.00-10.30   Matematiklekar 
                    10.30-11.00    Lunch   
                    11.00-12.00    Rast   
                    12.00-12.15     Reflektion 
                    12.15-13.00     Språklekar  Bornholmsmodellen                                                      

Fredag;
                   8.00-08.15     Samling /närvaro     
                   08.15-10.30  BOKLÄSNING /Värdegrundsarbete SKOLSTEGEN /Bornholmsmodellen     
                   10.30-11.00    Lunch   
                    11.00-12.00    Rast   
                    12.00-12.15     Reflektion 
                    12.15-13.00     Roliga Fredagen   
Underordnade sidor (1): Verksamhetsplan