ภาพกิจกรรมการอบรม

    การอบรม "โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน    
                                                                   คู่มิตร  คลิกที่นี่


     การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้เด็กไทยในอาเซียน                                                                           ศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0  คลิกที่นี่


  การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  คลิกที่นี่


  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างข้อสอบเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0"  คลิกที่นี่


   การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม  คลิกที่นี่


  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  คลิกที่นี่


  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์" ระดับมัธยมศึกษา คลิกที่นี่

  การอบรม STEM Education  คลิกที่นี่


   การอบรม "ศาสตร์ของพระราชาสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน" คลิกที่นี่


  การอบรมการสอบแบบ Active Learning : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ คลิกที่นี่


  การอบรม "การใช้โปรแกรม Grader" คลิกที่นี่

  การอบรม "ครูแกนนำ ICT"  คลิกที่นี่

Comments