โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม Grader"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เข้าร่วมการอบรม "การใช้โปรแกรม Grader" ที่ ห้องประชุมคุณสุชาติ-พ.ญ.ทิพาพรรณ  ใบสมุทร อาคาร 6  
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  จัดโดย กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

Comments