Active Learning

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เข้าร่วมการอบรมการสอบแบบ Active Learning : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ ที่ ห้องประชุมคุณสุชาติ-พ.ญ.ทิพาพรรณ  ใบสมุทร  อาคาร 6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จัดโดย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

Comments