ขั้นตอน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
website : www.skburana.ac.th          facebook : SamutsaKhonburaNa School  tel : 034-411787


ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม1.สำรวจรายชื่อชุมนุม
        คุณครูสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ 2 ช่องทางคือ
        1. เว็ปไซต์โรงเรียน
http://www.skburana.ac.th/ เลือกเมนู ระบบชุมนุม
        2. กรอกแบบฟอร์มที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 312

2.ประชาสัมพันธ์รายชื่อชุมนุม
        นักเรียนทราบข้อมูลชุมนุมได้ 3 ช่องทางคือ
        1. เว็ปไซต์โรงเรียน
http://www.skburana.ac.th/ เมนูระบบชุมนุม
        2. เฟสบุ๊คโรงเรียน
https://www.facebook.com/skburanaschool/
        3. บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 312

3.ลงทะเบียนชุมนุม
        นักเรียนพบครูประจำชุมนุมและลงทะเบียนผ่านเวปไซต์
http://www.skburana.ac.th

4.ประกาศการลงทะเบียน
        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเว็ปไซต์โรงเรียน
http://www.skburana.ac.th
        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเว็ปไซต์โรงเรียน
http://www.skburana.ac.th

5.สำรวจนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน
        1. แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา
        2. จัดให้นักเรียนลงทะเบียนให้ครบตามกำหนดเวลาที่กำหนด

6.ส่งข้อมูลสารสนเทศ
        1.สรุปและส่งข้อมูลให้ครูที่ปรึกษา
        2.สรุปและส่งข้อมูลให้ครูประจำชุมนุม