ยินดีที่ได้รู้จักกก
ใบงานซ่อมครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดใบงานซ่อมครั้งที่ 2 คลิกที่รูปนะคะ =)
ปล. คัดด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น 
และต้องถูกทุกข้อนะคะยินดีที่ไม่รู้จัก


มหัศจรรย์นักคณิตศาสตร์

https://www.shutterstock.com/ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ 

วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

. . .

CalendarSamutsakornburana