Home/ Trang chủResources/ Nguồn lực

Instructions for use of Zoom Web Conferencing: 
View

Hướng dẫn sử dụng Họp Web bằng Zoom: View


Instructions for use of OERCommons.org: View

Hướng dẫn sử dụng OERCommons.org: View


Events/ Sự kiện sắp tới

Leaders Academy III: January 6-7, 2016
Hoi An, Vietnam

Annual Summit III/Hội nghị thường niên lần thứ III/:  September 21-22, 2015
Hanoi, Vietnam

Fellows Academy III: June 22- July 11th, 2015
San Jose State University

Fellows Academy II/ Khóa học viện giảng viên II: March 2- 20th, 2015 
San Jose State University

Annual Summit 2014/ Lễ tổng kết 2014: December 11- 12, 2014                                                 DaLat, Vietnam

Leaders Academy II
October 11-17, 2014
San Jose State University

In 2012 the United States Agency for International Development (USAID), and San José State University (SJSU) established a cooperative agreement to form the Social Work Education Enhancement Program (SWEEP). Since 2008, the SJSU School of Social Work (SSW) has stood out among international universities in efforts to improve social work in Vietnam's higher education. Fast-emerging social problems are challenging Vietnam’s nascent social welfare programs and infrastructure. Data show that 25 percent of Vietnam’s citizens require social work services. Over 10,000 skilled, professionally-trained social workers are needed to meet this demand.

 

SWEEP is an international consortium which includes USAID, SJSU, eight universities in Vietnam, government Ministries, Cisco Systems, Inc., and community agencies and stakeholders. The purpose of SWEEP is to assist eight universities in Vietnam with improving their undergraduate social work educational programs. The project, which is funded through September, 2015, aims to improve

·         The administration of social work programs

·         Faculty capabilities in teaching and research

·         Social work curriculum, and

·         Network communication among the universities through the use of improved technology

In the first year of the program, the SWEEP team conducted a comprehensive Needs Assessment to better understand the strengths and challenges facing our partner universities. From that Needs Assessment we developed a project plan addressing each of the SWEEP areas.

To accomplish its objectives, SWEEP invites our partner university faculty and administrators to annual Academies in San José, holds an Annual Summit in Vietnam, and conducts online training and technical assistance. 


SWEEP Team: See the internal site (authorization required)


Năm 2012 cơ quan Hỗ trợ Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và trường Đại học Bang San José (SJSU) đã ký thỏa thuận hợp tác thiết lập Chương trình Thăng tiến Giáo dục Công tác xã hội (SWEEP). Kể từ năm 2008, Trường CTXH Đại học Bang San Jose nổi bật trong số các trường đại học quốc tế trong nỗ lực phát triển giáo dục CTXH bậc cử nhân ở Việt Bam. Những vấn đề xã hội xuất hiện nhanh chóng là những thách thức đối với các chương trình an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng mới hình thành của Việt Nam. Số liệu cho thấy 25% dân số Việt Nam cần các dịch vụ CTXH. Để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam cần hơn 10,000 nhân viên CTXH chuyên nghiệp.


SWEEP là một tổ hợp quốc tế bao gồm Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID, trường Đại học Bang San Jose SJSU, 8 trường đại học ở Việt Nam, các bộ ngành,Tập đoàn công nghệ mạng Cisco, các tổ chức cộng đồng và các bên liên quan khác. Mục đích của SWEEP là nhằm hỗ trợ 8 trường đại học của Việt Nam nâng cao chương trình đào tạo cử nhân CTXH. Dự án được tài trợ đến hết tháng 9 năm 2015 nhằm nâng cao:   

·         Việc quản trị các chương trình CTXH 

·         Năng lực giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên

·         Chương trình đào  tạo CTXH, và

·         Mạng lưới truyền thông giữa các trường đại học thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến

Trong năm đầu tiên, nhóm SWEEP đã thực hiện một khảo sát nhu cầu để hiểu rõ hơn về những điểm mạnh và các thách thức mà các đại học đối tác đang phải đối mặt. Từ kết quả khảo sát nhu cầu, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết của dự án nhằm tháo gỡ những vấn đề này. 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, SWEEP mời các giảng viên và các nhà quản trị của các đại học đối tác tham gia chương trình tập huấn hàng năm ở  San Jose, tổ chức Lễ tổng kết hàng năm tại Việt Nam, tiến hành tập huấn trực tuyến và cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật cần thiết.

 

 

Nhóm SWEEP: website nội bộ (Cần được phép)