escola‎ > ‎

L'atenció a la diversitat

Un equip de persones de l’escola treballa per aconseguir:

-       Prevenir i detectar possibles problemes d’aprenentatge dels alumnes.

-       Tractar aquelles dificultats actitudinals, d’aprenentatge o emocionals dels alumnes que permetin ser abordades des del marc escolar. Derivació a centres especialitzats quan requereixen teràpia, estimulació precoç, tractament logopèdic o reeducatiu.

-       Orientar als alumnes en la presa de decisions acadèmiques o professionals, amb l’elaboració d’un arxiu de sortides després de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat.

-       Assessorar i col·laborar amb el tutor sobre alumnes que presenten determinades dificultats per ajudar-lo a trobar formes d’intervenció que aconsegueixin un bon desenvolupament global i una bona integració escolar.

-       Col·laboració amb els mestres-tutors en l’el·laboració de materials específics i/o adaptats.

-       Ésser el nexe d’unió entre els professionals externs (EAP, logopedes, psiquiatres, psicòlegs…) i els mestres-tutors.

-       Participació en l’el·laboració de les programacions individuals, conjuntament amb els professors i la col·laboració de l’EAP del sector.

-       Orientar als pares respecte les dificultats amb els seus fills i afavorir la cooperació entre família i escola.

 El Departament el formen:

·         Miriam Martínez- Mestra d’educació especial.

·         Laura Masana –­ Logopeda i mestra d’educació especial.

·         Oscar Jiménez  - Professor de reforç  a Educació Secundària.

·     Montse Pérez ­ - Psicòloga escolar.