Home

รวมสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของครูสันติ  ศรีวิเชียร
    1. วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    2. วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 
    3. วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
    4. วิชาการตัดต่อวีดิทัศน์
    5.การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    6. วิชาเทคโนโลยี (หลักสูตร60)
    7. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รวบรวมเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และทำการปรับปรุงเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่นักเรียนทุกคน ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครูจะมีข้อตกลงในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ดังนี้
   1. เข้าห้องเรียนสายเกิน 15 นาที ครูเช็คขาด (แต่อนุญาตให้เรียน/ส่งงาน) ไม่เช็คเวลาเรียนให้
   2. นักเรียนที่ไม่มาเรียนต้องส่งใบลาเท่านั้น (มีแบบฟอร์มของโรงเรียน) ไม่ส่งใบลาครูเช็คขาด
   3. การเรียนการสอนทุกรายวิชาเน้นให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญในกระดาษแผ่นเดียว เช่น mindmap ชาร์ตต่าง ๆ
   4. การเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เพราะฉะนั้นศัพท์พื้นฐานจึงจำเป็น ครูเน้นวิชาละ 100 คำ นักเรียนสามารถ อ่านออก และเข้าใจความหมาย
   5. การเรียนคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ความพยายามของตนเอง ครูเป็นเพียงแค่คนนำทาง คอยชี้ทางเดินให้เท่านั้นหากเธอไม่เดิน(ไม่ทำ) ก็ไม่เกิดความรู้ หรือทักษะใด ๆ 


ครูสันติ  ศรีวิเชียร 
ครู.ตศ.2 
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
สพม.13

วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์