ภาพกิจกรรม
ดร.พิเชฐร์ วันทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี