หน้าแรก

   

 
บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  รหัสวิชา ง21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

     จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  รหัสวิชา ง21102  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสิงหวิทยาคม  ตำบลบ้านสิงห์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
        1. ใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง21101
        2.  ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างศึกษาเพิมเติมผ่านอุปกรณ์การสื่อสารได้หลายช่องทาง นอกจากเวลาเรียน
        3.  ใช้เป็นบทเรียนทบทวนสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้า เรียนตามเพื่อนไม่ทันได้ใช้เวลาว่างเข้ามาศึกษาทบทวน
        4.  ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถเข้ามาดูเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้ตลอดภาคเรียน
        5.  ผู้ปกครอง นักเรียน และครูผู้สอน สามารถร่วมกันติดตามชิ้นงานของนักเรียนได้ สร้างความรับผิดชอบและระเบียบให้แก่
             นักเรียนร่วมกัน