หน้าแรก


คำแนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์ 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  รหัสวิชา ง21101

            1. ศึกษาคู่มือวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
              2. ศึกษาคำอธิบายรายวิชา  และโครงสร้างรายวิชา
              3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดพื้นฐานความรู้
              4. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
              5. ทำกิจกรรมใบงานในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
              6. ทำแบบทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
              7. ฝึกทักษะปฏิบัติการสร้างงาน
              8. ตรวจสอบผลการฝึกทักษะปฏิบัติการสร้างงาน
              9. ทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ทั้งหมด