หน้าแรก


บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ออกแบบกราฟิกเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรายวิชา การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น  ซึ่งเปิดสอนไม่ระบุระดับชั้นเรียน  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสิงหวิทยาคม  ตำบลบ้านสิงห์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
        1. ใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนรายวิชา การออกแบบเว็บเพจ
        2.  ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างศึกษาเพิ่มเติมผ่านอุปกรณ์การสื่อสารได้หลายช่องทาง นอกจากเวลาเรียน
        3.  ใช้เป็นบทเรียนทบทวนสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้า เรียนตามเพื่อนไม่ทันได้ใช้เวลาว่างเข้ามาศึกษาทบทวน
        4.  ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถเข้ามาดูเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้ตลอดภาคเรียน
        5.  ผู้ปกครอง นักเรียน และครูผู้สอน สามารถร่วมกันติดตามชิ้นงานของนักเรียนได้ สร้างความรับผิดชอบและระเบียบให้แก่
             นักเรียนร่วมกัน