บทเรียนออนไลน์ รายวิชา Google sketchup

คำแนะนำในการใช้บทเรียนออนไลน์
            1. ศึกษาคู่มือ วิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
                2. ศึกษาคำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา
                3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดพื้นฐานความรู้
                4. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน
                5. ทำกิจกรรมใบงานในแต่ละหน่วยการเรียน
                6. ทำแบบทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียน
                7. ฝึกทักษะปฏิบัติการสร้างงาน
                8. ตรวจสอบผลการฝึกปฏิบัติทักษะการสร้างงาน
                9. ทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ทั้งหมด