หน้าแรก

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีจิตวิทยาศาสตร์ มุ่งสู่มาตรฐานสากล รู้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ภาพกิจกรรมวิทย์ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันหยุดในไทย