กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 เม.ย. 2561 21:41 นายรนกฤต ยิ่งยง แก้ไข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) เพิ่มเติม
2 เม.ย. 2561 21:40 นายรนกฤต ยิ่งยง แก้ไข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) เพิ่มเติม
2 เม.ย. 2561 21:01 รุ่งฤทัย สมหวัง แก้ไข ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
2 เม.ย. 2561 21:00 รุ่งฤทัย สมหวัง แก้ไข ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561
2 เม.ย. 2561 20:59 รุ่งฤทัย สมหวัง แก้ไข ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
2 เม.ย. 2561 20:59 รุ่งฤทัย สมหวัง แก้ไข ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
2 เม.ย. 2561 20:58 รุ่งฤทัย สมหวัง แนบ Capture.PNG กับ ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
2 เม.ย. 2561 20:58 รุ่งฤทัย สมหวัง สร้าง ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
2 เม.ย. 2561 20:46 รุ่งฤทัย สมหวัง แนบ Capture.PNG กับ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) เพิ่มเติม
2 เม.ย. 2561 20:46 รุ่งฤทัย สมหวัง สร้าง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) เพิ่มเติม
30 มี.ค. 2561 19:30 ตระการเกียรติ ไชยสัตย์ แก้ไข หน้าแรก
30 มี.ค. 2561 19:28 ตระการเกียรติ ไชยสัตย์ แนบ 001.jpg กับ หน้าแรก
30 มี.ค. 2561 08:52 นายรนกฤต ยิ่งยง แนบ 001.jpg กับ ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
30 มี.ค. 2561 08:52 นายรนกฤต ยิ่งยง สร้าง ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
29 มี.ค. 2561 04:40 รุ่งฤทัย สมหวัง แก้ไข ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
29 มี.ค. 2561 04:39 รุ่งฤทัย สมหวัง แก้ไข ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
29 มี.ค. 2561 04:39 รุ่งฤทัย สมหวัง แนบ Capture.PNG กับ ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
29 มี.ค. 2561 04:36 รุ่งฤทัย สมหวัง แก้ไข ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
29 มี.ค. 2561 04:35 รุ่งฤทัย สมหวัง สร้าง ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561
28 มี.ค. 2561 06:47 อรรถชัย เมสังข์ แนบ 4.คู่มือการประเมินคุณภาพตาม 4 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf กับ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
28 มี.ค. 2561 06:46 อรรถชัย เมสังข์ แนบ 3.กฎกระทรวง ประกันคุณภาพ 2561.pdf กับ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
27 มี.ค. 2561 03:47 นายรนกฤต ยิ่งยง แก้ไข รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560
27 มี.ค. 2561 03:46 นายรนกฤต ยิ่งยง แนบ กำหนดการ.jpg กับ รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560
27 มี.ค. 2561 03:45 นายรนกฤต ยิ่งยง สร้าง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560
19 มี.ค. 2561 18:14 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า