หน้าแรกโปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

https://drive.google.com/drive/folders/1c1xKmsT-6MOfAXUu-S3Fxw6EZQylTF4q • ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program : MEP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program : MEP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561
  เนื่องด้วยงานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร มีการก าหนดการรับสมัครนักเรียนเข้า เรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2561 ดังนั้นจึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) : MEP) เพิ่มเติม ไว้ดังนี้ 
  15/3/2561    ส่ง 15 มี.ค. 2561 05:43 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ด้วยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครูผู้สอนประจาวิชาได้จัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด ครบตามหลักสูตรกาหนดในรายวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และได้ดาเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  15/3/2561  


  ส่ง 15 มี.ค. 2561 05:34 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ” “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP)    ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ใน “โครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ” “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ”
  (Mini English Program :MEP)

  ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจาปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  12/3/2561  


  ส่ง 13 มี.ค. 2561 00:58 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561
      ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนส่งเสริม และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24–28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
  บัดนี้ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  3/3/2561  

  ส่ง 3 มี.ค. 2561 05:01 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

  ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
  วันที่ 22 ก.พ. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  22/2/2561 
  ส่ง 25 ก.พ. 2561 19:18 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • รับดอกไม้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2560

  รับดอกไม้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2560
  วันที่ 21 ก.พ. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  21/2/2561 
  ส่ง 25 ก.พ. 2561 19:09 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
      โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร มีรายละเอียดและการกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) , ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Program) และ ห้องเรียนปกติ ไว้ดังนี้  10/2/2561  

  ส่ง 3 มี.ค. 2561 04:44 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา

  ค่ายสังคมศึกษา
  วันที่ 28 ม.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  28/1/2561 
  ส่ง 22 ก.พ. 2561 17:55 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 16

  ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 16


  ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร       ใน วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  2560 เวลา  08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
   


  2/2/2561  

  ส่ง 22 ก.พ. 2561 17:56 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

  พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
  วันที่ 23 ม.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  23/1/2561 

  ส่ง 22 ก.พ. 2561 17:56 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 90 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


นายเมืองไทย  ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล
และฝ่ายกิจการนักเรียน

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ