หน้าแรก
โปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
http://www.esan67.sillapa.net/sm-ubn3/?name=report&file=category_show_cer 
https://drive.google.com/drive/folders/1KXmV6FKGau_c6DVV9YrExixiAXXEnHhXแสดงบทความ 1 - 10 จาก 76 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


นายเมืองไทย  ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล
และฝ่ายกิจการนักเรียน

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ