หน้าแรกโปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
 • ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561  ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561  3/4/2561  
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 21:01 โดย รุ่งฤทัย สมหวัง
 • เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) เพิ่มเติม
  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) เพิ่มเติม  

  ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) เพิ่มเติม ของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจาปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

  1. เด็กชายกัมปนาท ปัญญาคง
  2. เด็กชายนัฐวัฒน์ คาวัน
  3. เด็กชายธนากรณ์ วัฒราช
  4. เด็กหญิงญาดา ทับไธสง
  5. เด็กชายฟ้าประทาน พระภูมี

  ดังนั้นจึงให้ผู้ที่สอบได้ผ่านเกณฑ์ทุกคน ตามประกาศนี้ มารายงานตัว/มอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โดยให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนานักเรียนมารายงานตัว/มอบตัวใน วันเสาร์ ที่ 7 เดือน เมษายน 25 61 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร พร้อมชาระเงินค่าบารุงการศึกษา จำนวน 14 ,200 บาท ตามกาหนดการดังนี้
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โดยให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด หรือไม่มีผู้ปกครองมาร่วมประชุม ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกอันดับสำรอง ถัดไปขึ้นมาแทน
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  3/4/2561  
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 21:41 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 1/2561  ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

  ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดเปิด - ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการอสนเป็นไปตามหลักสูตร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จึงกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ดังนี้

  1. กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2/2560 จากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และในระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา มาปฏิบัติราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ก่อนเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561

  2. กำหนดเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

  30/3/2561  
  ส่ง 30 มี.ค. 2561 08:52 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561


  ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561

  ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25–28 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  29/3/2561  
  ส่ง 29 มี.ค. 2561 04:40 โดย รุ่งฤทัย สมหวัง
 • รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560


  รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560

  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มาซ้อมพิธีรับใบประกาศนียบัตร ในวันพุธที่ 28  มีนาคม 2561 และมา
  รับใบประกาศนียบัตร ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร   27/3/2561  
  ส่ง 27 มี.ค. 2561 03:46 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • กิจกรรมเปิดรั้ววิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

  กิจกรรมเปิดรั้ววิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  วันที่ 12 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
  <_ดูรูปภาพ_>
  12/3/2561 
  ส่ง 19 มี.ค. 2561 18:12 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program : MEP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program : MEP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561
  เนื่องด้วยงานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร มีการก าหนดการรับสมัครนักเรียนเข้า เรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2561 ดังนั้นจึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) : MEP) เพิ่มเติม ไว้ดังนี้ 
  15/3/2561  


  ส่ง 19 มี.ค. 2561 18:14 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ด้วยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครูผู้สอนประจาวิชาได้จัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด ครบตามหลักสูตรกาหนดในรายวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และได้ดาเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  15/3/2561  

  ส่ง 19 มี.ค. 2561 18:14 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ” “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP)    ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ใน “โครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ” “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ”
  (Mini English Program :MEP)

  ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจาปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  12/3/2561  


  ส่ง 13 มี.ค. 2561 00:58 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561
      ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนส่งเสริม และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24–28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
  บัดนี้ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  3/3/2561  

  ส่ง 3 มี.ค. 2561 05:01 โดย นายรนกฤต ยิ่งยง
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 96 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายบุญเหล็ง  เจริญลอย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


นายเมืองไทย  ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล
และฝ่ายกิจการนักเรียน

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ