คณะผู้บริหารโรงเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญเหล็ง เจริญลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 

045-399188
นายอลงกต ช่วงชิง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 

045-399188
นายเมืองไทย ทองศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 

045-399188
นางฉวีวรรณ แสงทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ 

045-399188
นายชัยวัฒน์ แสงทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 

045-399188
Comments