หน้าแรก


ขั้นตอนการส่งงานเดียว
5/2/2561 14.00 น. เป็นต้นไป

1. นักเรียน login เข้าสู่ระบบ email
2. คลิก ส่งโครงงานนักเรียน

3. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

4. คลิกส่ง


แฟ้มสะสมผลงาน

วิดีโอ YouTube
หลักการทำข้อสอบ

YouTube Video


กระบวนการทีม

วิดีโอ YouTube


ตัวอย่าง Stop Motion

วิดีโอ YouTubeCritical thinking การคิดวิเคราะห์ 

วิดีโอ YouTube
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิดีโอ YouTube


ส่องโลกนวัตกรรม

วิดีโอ YouTube


รายการดูให้รู้ ตอน อนุบาลอัจฉริยะ (ThaiPBS)

วิดีโอ YouTube


รายการดูให้รู้ (ThaiPBS)

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube