หน้าหลัก

กิจกรรมถ่ายสัญญาณสดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
https://sites.google.com/a/simuang.ac.th/livesk/kickrrm-kar-reiyn-kar-sxn/khru-suph-k-vt-canthra
นางมลฤดี  รัตโน
สอนวิชาฟิสิกส์ 4 
ระดับชั้น ม.6
https://sites.google.com/a/simuang.ac.th/livesk/kickrrm-kar-reiyn-kar-sxn/khru-yl-phathr-thawr-ceriy-kul
นางสาวสุทธิดา  ดวงจำปา
สอนวิชาภาษาไทย
ระดับชั้น ม.3
https://sites.google.com/a/simuang.ac.th/livesk/kickrrm-kar-reiyn-kar-sxn/khru-yl-phathr-thawr-ceriy-kul/rachphon
นายรัชพล ภักดีไทย
สอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม.6
https://www.youtube.com/channel/UCN9nbjd_FjAls9uE8VzTzTA
https://www.dlit29.com

ดูทั้งหมด     

YouTube Videoหน้าเว็บย่อย (1): ตารางการสอน