ข้อมูลส่วนตัว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ครูอดิเทพ  ถนอมสงวน

วิสัยทัศน์
   คนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ แต่ต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อน

พันธกิจ
   พัฒนาตนจิตใจ วาจา และกาย ตนเองอย่างสม่ำเสมอ
   ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม และคุณธรรม
   ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนด้านนวัตกรรม ดนตรี กีฬา เทคโนโลยีประวัติด้านการศึกษา
   จบจากโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว
   จบจากโรงเรียนนิคมกุฉินารยน์หมู่ 6
   จบจากโรงเรียนวรธรรมพิทยา กาฬสินธุ์
   จบจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
   จบจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
   จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   จบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติด้านการอบรมพัฒนาตนเอง
   พัฒนาตนเองทางด้านจริยธรรม และคุณธรรม
   พัฒนาตนเองทางด้านการกีฬา
   พัฒนาตนเองทางด้านดนตรี
   พัฒนาตนเองทางด้านกระบวนการนวัตกรรม
   พัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี