Welcome to Thai Industrial Engineering Network Journal
วารสารฯ ฉบับใหม่ดูได้จาก เว็บไซต์ Thai Journal

        ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2525 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การแสดงผลงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่างๆ เป็นประจำทุกปี จึงได้มีการจัดทำวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ซึ่งมีกรอบเวลาในการออกเล่มปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรกระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายนของปี และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคมของปี เพื่อรวบรวมบทความการเสนอผลงานทางด้านวิชาการจากการจัดการประชุมฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ศึกษาต่อไป โดยมีสาขาได้แก่ Manufacturing Processes, Materials Engineering, Automation Engineering, Operations Management, Operations Research, Quality Engineering and Management, Logistics and Supply Chain Management, Work Study, Ergonomics and Design Engineering, Green and Sustainable Technology Management, 
Related Topics in Industrial Engineering, ISSN 2408-2635 (Print) และ ISSN 2673-0006 (Online) (** วารสารฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2** )


       
ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2558 (Vol. 1  No. 1  January-June 2015)

        (Productivity Enhancement of Automatic Meter Reading Control Box Assembly Line)
         นันทชัย กานตานันทะ และนพลักษณ์ ชัยอมรทรัพย์  (Nantachai Kantanantha and Noppalak Chaiamonsap)
         
    2. การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรด้วยวิธีอนุกรมเวลา
        (Agricultural Yields Forecasting by Time Series Methods)
         นรวัฒน์ เหลืองทอง และนันทชัย กานตานันทะ (Norawat Luangtong and Nantachai Kantanantha)
       
     3. การศึกษารูปแบบการพยากรณ์และการจัดการปริมาณวัสดุคงคลังให้เหมาะสมกรณีศึกษา กล่องบรรจุภัณฑ์
        (The Study of Forecasting Models and Appropriate Inventory Management Case Study: Carton Packaging)
         พิเชฐ พุ่มเกษร และปาจารีย์ อุไรโชติ (Phichet Pumkaset and Pajaree Auraichot)

     4. การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
         (Productivity Improvement by Maintenance Techniques)
          ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ และอำนาจเจริญ อินทดก (Theerawat Somsirikanjanakoon and Amnartcharoen Inthadok)
 
     5. การประเมินความเสี่ยงในงานยกย้ายในการผลิตโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง
         (Risk Assessment in Lifting Task in the Squat Toilet Production)
          ชนิกาพร ใหม่ตัน และนิวิท เจริญใจ (Chanikaporn Maiton and Nivit Charoenchai)


ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 (Vol. 1  No. 2 July-December 2015)
     - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)

บทความวิจัย (Research Journal)

     1. การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์แบบโมดูลาร์โดยใช้การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม: กรณีศึกษาเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม

         (Designing modular product architecture using clustering analysis: A printing machine case study)

         ทนงศักดิ์ คงสินธุ์ และ ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง (Tanongsak Kongsin and Nattawut Janthong)

       

    2. Mathematical models for Environmental-friendly Vehicle routing problem

        Phuwadon Waiyanet and Komgrit Leksakul

         

    3. ารปรับปรุงกระบวนการจัดซื้ออะไหล่ของโรงงานปิโตรเคมี

         (Improving the purchasing process for spare parts in a Petrochemical plant)

         ณัฐกานต์ พงศ์พลาญชัย และ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (Nattakarn Pongpalanchai and Suthas Ratanakuakangwan)

         

    4. การศึกษาผลกระทบจากการสั่นแบบอัลตราโซนิคต่อคุณสมบัติทางกลของงานเชื่อมระหว่างวัสดุ 25Cr-35Niไม่ผ่านการใช้งานกับ25Cr-35Ni ผ่านการใช้งาน

         (The effect of Ultrasonic vibration on mechanical properties of welding between new 25Cr-35Ni and aged 25Cr-35Ni.)

         พลากร สถิตวิลัย และ บวรโชค ผู้พัฒน์  (Palakorn Satitwilai and Bovornchok Poopat)

         

    5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาของระบบผลิตน้ำเย็นด้วยระบบการบำรุงรักษาที่มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือได้ เป็นสำคัญ : กรณีศึกษาระบบผลิตน้ำเย็นสำหรับการขึ้นรูปพลาสติก

         (Maintenance efficiency improvement for chilled water system by reliability centered maintenance : A case study of chilled water system for plastic injection molding)

         จันทร์ฑา  นาควชิรตระกูล และ มาโนช จันทร์ครุฑ (Chantra Nakvachiratrakul and Manoch Junkrut)

         

                                                                                                

    6. การศึกษาสมบัติพอลิแลคติกแอซิดเมื่อใช้น้ำมันละหุ่งเป็นสารเพิ่มสภาพพลาสติก
        (Study Poly(lactic acid) properties in using of castor oil as a plasticizers)
        วริศชยา รุ่งเรือง และ กุลวดี สังข์สนิท (Waritchaya Rungrueng and Kullawadee Sungsanit)
       

    7. 
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์และอาการทางกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการทำงานของพนักงาน สำนักงานในจังหวัดสงขลา
        (Ergonomic risk assessment and musculoskeletal symptoms of office workers in Songkhla Province)
         สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์, ชาตรี หอมเขียว, ธยา ภิรมย์ และ วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์  (Surasit Rawangwong, Chatree Homkhiew, Thaya Pirom and Watthanaphon Cheewawuttipong)
        
                 

ปีที่ 2  ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม 2559  Vol. 2  No. 1  January-March 2016
  (ฉบับพิเศษจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2558 )
    - ปกหน้า/ปกหลัง 
    บทบรรณาธิการ
    สารบัญ
    คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
    - ขั้นตอนการตีพิมพ์
    ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)

บทความวิจัย (Research Journal)
     1. 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการขนส่งสินค้าทางบกจากไทยไปเวียดนาม
         (A Feasibility Study of Ground Transportation for Product Delivery from Thailand to Vietnam)
         เชิง พรมทอง, ชัยพร วงศ์พิศาล, นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร, สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร และ ยุทธชัย บรรเทิงจิตร 
         (Cherng Promthong, Chaiporn Vongpisal, Nantakrit Yodpijit, Somkiat Jongprasithpron and Yuthachai  Bunterngchit)

     2. 
The Location Selection of Land Logistics hubs in Lampang Province
         Phatcharaphon Prommin and Apichat Sopadang

     3. 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
        (Development of Chinese Sausage Product Using Quality Function Deployment)
         เกียรติวิทย์ สมทอง และ นลิน เพียรทอง (Kiattiwit Somthong and Nalin Pianthong)

     4. 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี AHP ในการเลือกใช้เปลือกอาคาร อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและระบบประกอบอาคาร กรณีศึกษา ร้านสะดวกซื้อ
        (Application of AHP in the Selection of the Building Envelope, Energy Saving Equipment and Building System Case Study Convenience Stores)
        จุฑาทิพย์  ลีลาธนาพิพัฒน์ (Jutathip Leelathanapipat)

     5. การประยุกต์การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข
        (Application of Adaptive Current Search to Solve Constraint Optimization Problems)
         สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี (Supaporn Suwannarongsri)
                                                                                                 
     6. 
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิการให้ความร้อนซ้ำต่อสมบัติทางไตรบอโลยีของฟิล์มเคลือบ H-DLC, TiN และ TiCN
         (Study on the Influence of Reheat Temperature on Tribological Properties of H-DLC, TiN and TiCN Coating Films)                 
          รัตติยา รบศึก และ ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่ (Rattiya Robsuek and Nutthanun Moolsradoo)
 
    7. 
การพัฒนาเครื่องวัดพิกัดชนิดโครงสร้างรอยต่อหมุน 5 แนวแกน
          (The Development of 5-axis Articulated Arm-Coordinate Measuring Machine)
          สมฤกษ์ ปุจฉาการ ปรัชญ์ ปะวีณเพิ่มสุข กัญญ์กุลณัช จันทนุพงศ์ และ สุธรรม ธัมกิตติคุณ
          (Somrerk Poodchakarn, Prutch Paweenpermsuk, Kankullanach Juntanupong and Sutham Thammakittikun)
 
   8. แบบจำลองเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาเส้นทางการเดินรถ
        (A Mixed Integer Linear Programming for Vehicle Routing Problem)
         คเณศ พลอยดนัย กรเกล้า ฐิติกุล, พรศิริ สัตยเศารยะ และ ธรินี มณีศรี  
        (Kanate PloydanaiKornkaow Thitikul, Pornsiri Sattayasaoraya and Tharinee Maneesri)

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559 Vol. 2 No. 2 April-June 2016

ปกหน้า/ปกหลัง 

บทบรรณาธิการ 

สารบัญ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

ขั้นตอนการตีพิมพ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)


บทความวิจัย (Research Journal)


1. การแก้ปัญหาการเดินทางขนส่งโดยใช้การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัว
(Solving Traveling Transportation Problems using Adaptive Current Search)
สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี (Supaporn Suwannarongsri)

2.
การศึกษาอิทธิพลของธาตุซิลิคอนที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มเคลือบคาร์บอนคล้ายเพชรที่ถูกอบภายใต้อุณหภูมิสูง
(Study on the Influence of Silicon Element on Friction Coefficient of Diamond-Like Carbon Film Annealed Under High Temperature)

นรินทร์ สุนทรพันธ์, กฤตพนธ์ จันทร์เชิดชู, วราวุธ ฤทธิแพทย์ และณัฎฐนันท์ มูลสระดู่
(Narin Sunthornpan, Krittapon Chancherdchu, Warawut Rittiphat and Nutthanun Moolsradoo)


3. ก
ารปรับปรุงกระบวนการบดน้ำยาเคลือบเซรามิกส์สำหรับกระเบื้องปูพื้นและบุผนังตามกระบวนการแก้ไขปัญหา
(Improving Ceramic Glaze-Slip Production Process for Floor and Wall Tiles by Problem Solving Methodology)
ธีรพันธ์ นกยูงทอง, ทศพล เกียรติเจริญผล และ ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง (Teerapan Nokyongtong, Tossapol Kiatcharoenpol and Tritos Laosirihongthong)

4. 
การเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอและอายุการใช้งานของเกลียวอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งที่ผ่านสารชุบแข็งต่างกัน
(The Comparison of Wear Rate and Lifetime of The Spiral Fuel Briquette Extrusion from Different Quenching Media of Hardening)

กานต์ วิรุณพันธ์, พิบูลย์ เครือคำอ้าย และ อนุวัฒน์ พลธีระ (Kant Wirunphan, Phiboon Kruekumary and Anuwat Pholtheera)

5. 
การพัฒนาโปรแกรม LabVIEW สำหรับควบคุมเครื่องกัด 5 แกน โดยใช้กระบวนการคำนวณแบบระบบพิกัดทรงกระบอก
(The Development LabVIEW Programming for 5-axis Milling Machine Controller by Using the Cylindrical Coordinate Algorithm)

สมฤกษ์ ปุจฉาการ, จุติวรรษ ภู่สีม่วง, เสฏฐวรรธ ศรีระยศ และ สุธรรม ธัมกิตติคุณ
(Somrerk Poodchakarn, Juthiwat Poosimuang, Settawat Srirayos and Sutham Thammakittikun)


6. 
การประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาด้วยทฤษฎีความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลางในการผลิตในโรงงานตัวอย่าง
(The Application of Reliability Centered Maintenance in The Sample Factory)

ประจวบ กล่อมจิตร และ ประสิทธิชัย ผาสุกตรี (Prachuab Klomjit and Prasittichai Pasuktree)

7. 
การปรับปรุงกระบวนการทดสอบวงจรขยาย LMX324
(Improving the LMX324 Amplifier IC Testing Process)

ศิริรัตน์ ชุติชูเดช และ ปฐมพงศ์ วิริยะอุดมชาติ (Sirirat Juttijudata and Prathompong Viriyaudomchat)

8. 
การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการอบคืนตัวของเหล็กกล้าผสม โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
(Optimal Parameter in Tempering of Alloy Steels Using Response Surface Methodology)

สมศักดิ์ แก้วพลอย (Somsak Kaewploy)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 Vol. 2 No. 3 July - December 2016

- ปกหน้า/ปกหลัง

- บทบรรณาธิการ
- สารบัญ
- คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
- ขั้นตอนการตีพิมพ์
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)

บทความวิจัย (Research Journal)


Download PDF (หน้า 1-ุ67)


1. อิทธิพลของธาตุเจือทองแดงและดีบุกที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและพฤติกรรมความต้านทานการหมองของโลหะเงินเจือ 750
   (Influence of Copper and Tin onto Physical Properties and Anti-tarnish of Silver Alloys 750)

   ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม, นพณัช พวงมาลี, ชุมพล อินทร์มณี และ สุรัตน์ วรรณศรี
   (Narongrit Sonjaithan, Noppanuch Puangmalee, Chumpol Inmanee, and Surat Wannasri)


2. การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและโครงสร้างมหภาคของแนวเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งแข็ง SSM 356 กับ SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
   (Comparison of mechanical and microstructural behavior of TIG and friction stir welded dissimilar aluminium alloys SSM 356 and SSM 6061)

   อามีณา เมฆารัฐ, ประภาศ เมืองจันทร์บุรี, คำรณ พิทักษ์ และ ศิวศิษย์ วิทยศิลป์
   (Amina Mekharat, Prapas Muangjunburee, Sakesun Suthummanon, Kamron Pitaks, and Sivasit Wittayasilp)


3. การศึกษาอิทธิพลของรูปทรงดรอบิดในงานลากขึ้นรูปชิ้นงานไม่สมมาตร
   (A study of the Effect of Drawbead Shapee in Non-Symmetry Deep Drawing Process by using Finite Element-Simulation)

   ธีรยุทธ กาญจนกองแสง, ชวลิต อินปัญโญ และ ศิริชัย ต่อสกุล(Teerayut Karnchanaseangthong, Chwalit Inpunyo and Sirichai Torsakul)

4. การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้การจำลองสถานการณ์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ทีทีเอช เทรดดิ้ง จำกัด
   (Simulation-based optimization for process improvement : A case study of TTH Trading Co.,Ltd.)

   สโรชา เกษแก้ว และ อุดม จันทร์จรัสสุข
   (Sarocha Ketkaew and Udom Janjarassuk)


5. การปรับปรุงงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
   (Work improvement in an Automotive Parts Factory)

   ธนพร ศรีสว่างวงศ์ และ นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร
   (Thanaporn Srisawangwong and Nantrakrit Yodpijit)


6. การพยากรณ์ปริมาณรถยนต์เข้าออกและผลกระทบต่อสภาพการจราจรด่านชายแดนไทย-ลาวหลังเปิดประชาคมอาเซียน
    (Transportation Forecasting and Effects on Thailand-Laos Border Crossing Points after Opening of The ASEAN Economic community)

   จวงจันทน์ จันทร์กระจ่าง และ ทวีศักดิ์ สมานชื่น
   (Juangjan Chankrachang and Taweesak Samanchuen)


7. การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาสายการบรรจุผลิตภัณฑ์แป้ง
   (Production line efficiency improvement: The case study of powder production packing line)

   ธนิดา สุนารักษ์  (Thanida Sunarak)

8. การเปรียบเทียบการประเมินท่าทางการทำงาน และอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงานในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
   (The comparison of Postural Loading Assessment and The prevalence of Work-related Musculoskeletal Disorders in Bus Drivers )

   อโณทัย กล้าการขาย, เอกชัย แฝนทอง, เอราวิล ถาวร และ คมกฤต เมฆสกุล
   (Anothai Klakankhai, Aekachai Pantong, Erawin Thavorn and Khomkit Meksagul)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25ุ60 Vol. 3 No. 1 January - June 2017
- ปกหน้า/ปกหลัง
- บทบรรณาธิการ
- สารบัญ
- คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)
- ขั้นตอนการตีพิมพ์

บทความวิจัย (Research Journal).

1. การหาจุดเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าแรงดึงย้อนกลับของรอยซีล โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
   (Optimization of peel back force’s factor setting for sealing track with design of experiment )

   น้ำคำ ด่านไทยวัฒนา และ วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
   (Namkham Danthaiwattana, and Wuthichai Wongthatsanekorn)

2. การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหา
   ค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค
   (The improvement of ice transportation routing for minimizing the transportation cost by particle swarm optimization)

   อธิวัฒน์ บุญมี, วรญา เนื่องมัจฉา, อัมภิกา บุญมี
   (Atiwat Boonmee, Woraya Neungmatcha, Ampika Boonmee) 


3. การลดของเสียในกระบวนการผลิตลวดเหล็กขึ้นรูปสำหรับเบาะรถยนต์
   (THE DEFECT REDUCTION IN WIRE PARTS PROCESS FOR CAR SEAT)

   เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์, ระพี กาญจนะ, ศรีไร จารุภิญโญ, และ วรญา วัฒนจิตสิริ
   (Chalermsak Thavornwat 
Rapee Kanchana Srirai Jarupinyo and Voraya Wattanajitsiri)


4. การลดความไม่ตรงตามข้อกำหนดที่มีสาเหตุจากความผิดพลาดจากมนุษย์
   ในกระบวนการประกอบสปินเดิลมอเตอร์สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
   (Reduction of Nonconformity from Human Error
   in Assembly Process of Spindle Motor for Hard Disk Drive)

   วาทศิลป์ วาสะสิริ, และ กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
   (Vathasil Vasasiri, and Kitisak Ploypanichcharoen)

5. การวิเคราะห์การดำเนินงานแบบลีนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบลีนที่ยั่งยืน
   (An Evaluation of Lean Implementation to Create Sustainable Lean Implementation)

   อรดี พฤติศรัณยนนท์ 

   (Oradee Preutisrunyanont

6. การประยุกต์ใช้ไม้นอร์ดิกช่วยเดินเพื่อลดแรงกระทำต่อเข่า
   (Application of Nordic Walking Poles for Reducing Forces on Knee)

   ธีรวัฒน์ สุวรรณวัจณ์ และ นิวิท เจริญใจ
   (Teerawat Suwannawat and Nivit Charoenchai)


7. การจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรมของโรงพยาบาลรัฐแยกตามกลุ่มโรค กรณีศึกษา : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
   (Activity-Based Costing of Public Hospital Categorizing in Disease Groups Case Study : Bangkhuntian Geriatric Hospital)

   จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, ประจวบ กล่อมจิตร, ปริญญา โพธิ์ทองสุข และ ภาณุวัฒน์ นาถวรานนท์
   (Chanpen Anurattananon, Prachuab Klomjit, Parinya Pothongsuk, and PanuwatNardwaranon)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 25ุ60 Vol. 3 No. 2 July - December 2017 
- ปกหน้า/ปกหลัง
- บทบรรณาธิการ
- สารบัญ
- คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
- ขั้นตอนการตีพิมพ์
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)


บทความวิจัย (Research Journal).

1. โครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอะลูมิเนียมพรุนขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีโลหะผงโดยใช้เกลือเป็นวัสดุแทนที่รูพรุน
   (Microstructure and hardness of porous aluminum fabricated through powder metallurgy route using NaCl as space holder)

   สุนิสา คำสุข, โรสมารินทร์ สุขเกษม, จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล, การ์ณิฐา นรินนอก, ปวีณา วิเชียรกีรติ กล่อมใจ
   (Sunisa Khamsu, Rosemarin Sukhasem, Chantra Nakvachiratrakul, Kanitha Narinnok, Paweena Wichian, Keerati Komjai)3. ผลของการอบชุบด้วยกรรมวิธีทางความเย็นและกรรมวิธีการอบชุบภายใต้สภาวะแรงดันของสารชุบที่มีต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด
   (Effect of sub-zero treatments and heat treatment under pressure of quenching media on wear of blanking die)

   มาโนช ริทินโย, กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน, อมรศักดิ์ มาใหญ่, อนุชิต คงฤทธิ์, พงษ์ศักดิ์ รุนกระโทก, จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
   (Manote Rithinyo, Kampanat Taysongnoen, Amornsak MayaI, Anuchit Khongrit. Phongsak Runkratok, Jittiwat Nithikarnjanatharn)


4. การใช้หลักการบารุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดระยะเวลาการหยุดฉุกเฉินของ เครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระเป๋าถือกรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จากัด
   (An Application of Preventive Maintenance Principles to Reduce the Machine Breakdown Time in the Handbag Manufacturing: A Case Study in Thai Silk Industry Co., Ltd.)

   ภีม พรประเสริฐ, สุทธิดา การะเวก, กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ และปวิณญดา บุญรมย์
   (Peema Pornprasert, Sutthida Karawek, Kingkarn Kittisuntaropas and Pawinyada Boonrom)


5. พฤติกรรมการสึกหรอแบบขูดขีดของลวดเชื่อมพอกผิวแข็งสเตียไลท์12 ในกระบวนการเชื่อม GMAW
   (Abrasive Wear Behavior of Stellite12 Hardfacing Electrode in GMAW Process)

   ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์, พิศิษธิ์ธาวิน เหรียญประดับ, ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์, และ สิทธิพงษ์ แสงอินทร์
   (Pisak Lertvijitpun, Pisitthawin Rienpradub, Narongdet Pattanaphiboon, and Sittipong Sang-in)


6. อิทธิพลของการดัดแปลงพื้นผิวที่มีต่อความต้านแรงดึงของเส้นใยป่านศรนารายณ์เดี่ยว
   (The Influence of Surface Modification on Tensile Strength of Single Sisal Fiber)

   มานพ พิพัฒหัตถกุล, ประยูร สุรินทร์, และ เจษฎา วงษ์อ่อน
   (Manop Pipathattakul, Prayoon Surin and Jessada Wongon)


7. การปรับปรุงกระบวนการประกอบชุดจับยึดที่นั่งของรถยนต์โดยใช้หลักการสมดุลสายการผลิต
   (An Improvement of Car Seat Grips Assembly Process by Applying the Line Balancing Principle)

   ยุทธณรงค์ จงจันทร์, เมธี พรมศิลา, เษกสรร สิงห์ธนู และภีม พรประเสริฐ
   (Yuthanarong jongjun, Methee Promsila , Seksan Singthanu and Peema Pornprasert)ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25ุ61 Vol. 4 No. 1 January - June 2018 

- ปกหน้า/ปกหลัง
- บทบรรณาธิการ
- สารบัญ
- คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทควา
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)
- ขั้นตอนการตีพิมพ์


บทความวิจัย (Research Journal) (ฉบับร่าง)


1. Implementation of Information Technology and Traceability for Rice Supply Chain

    พิชาญ์ พันธ์วร, อภิชาต โสภาแดง, เสริมเกรียรติ จอมจันทร์ยอง

    (Pichcha Bunvorn *, Apichat Sopadang, Sermkiat Jomjunyong)


2. การปรับปรุงประสิทธิภาพแถวคอยในการรอรับบริการแผนกเวชระเบียนของศูนย์การแพทย์ มทส. โดยใช้การจาลองสถานการณ์

   (An Improvement of Service Queue by Using Simulation in the Medical Records Department of the Medical Center at Suranaree University of Technology)

   พฤกษารัตน์ สิทธิพงค์ นรา สมัตถภาพงศ์

   (Preuksarat Sittipong, Nara Samattapapong)


3. ารวิเคราะห์ระบบแถวคอยด้วยตัวแบบจำลองสถานการณ์ ณ จุดจ่ายยา กรณีศึกษา โรงพยาบาลโชคชัย

   (An Analysis of Queuing System with Simulation Model at a Drug Dispensing: A Case Study of Chok Chai Hospital)

   จารุพงษ์ บรรเทา, รพิพันธ์ แก้วกลาง และรุจินี แคลนกระโทก

   (Jarupong Banthao, Raphiphan Kaewhlang and Rujinee Klaenkratoke)


4. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์จับยึดสำหรับการสอบเทียบไขควงวัดแรงบิดตามมาตรฐาน ISO 6789 : 2003 (E) ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ

    (Design and Development of Fixture for Calibrating of Torque Screwdriver in Accordance with ISO 6789: 2003 (E) using Quality Function Deployment Technique)

   วิศรุต คงสกุล

   (Wissarut Kongsagul)


5. การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียม A356 ด้วยวิธีการหล่อแบบกึ่งแข็ง (การกวน) และผ่านกระบวนการทางความร้อน T6

   (Study the Mechanical Properties of Aluminum Alloy A356 with Semi Solid (Stir Casting) Process and Heat Treatments T6) 

   เกษมศักดิ์ โควิ, พีรวัฒน์ ชารีทอง, พีรวิทย์ โชคเหมาะ และภูริพัส แสนพงษ์

   (Kasemsak Kow, Peerawat Chareethong,  Peerawit Chokemorh and Phuriphut saenpong)


6. การศึกษาความสามารถการเปียกและโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว  42SAC305 และ SAC305-0.5In บนวัสดุฐานทองแดง

   (The Study of Wettability and Microstructure for SAC305 and SAC305-0.5In Lead-Free Solders on Copper Substrate)

   สุชาติ จันทรมณีย์ และไพโรจน์ สังขไพฑูรย์

   (Suchart Chantaramanee and Phairote Sungkhaphaitoon)


7. การจัดสมดุลสายการผลิตกระบวนการประกอบโครงอลูมิเนียม กรณีศึกษา: บริษัทตัวอย่าง

    (Line Balancing of the Aluminium Frame Assembly Processes Case Study: A Sample Company)

    วรินทร์ เกียรตินุกูล

    (Warin Keaitnukul


8. การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนโรงพยาบาลแบบแยกโรคในโรงพยาบาลตัวอย่าง  

    (An Application of the Hospital Unit Cost by Categorizing Disease Groups in the Sample Hospital)

    ประจวบ กล่อมจิตร, จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, ดารารัตน์ แก้วสนธิ และสุพิชญา งามรื่น

    (Prachuab Klomjit, Chanpen Anurattananon, Dararat Kaewsonthi and Supitchaya Ngamruen)

  (Solving Crop Planning Problem by Differential Evolution Algorithm: A Case Study of Agriculture Economy in the Southern Region of Thailand)
  ปรุฬห์ มะยะเฉียว และ ผจงจิต พิจิตบรรจง
  (Paroon Mayachearw and Phajongjit Pijitbanjong)

  (Determining Inventory Management Policy in Chemical Products Trading Business)
  อิศณัย ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์
  (Itsanai Fungkiatpaiboon and Paveena Chaovalitwongse)

  (The Study of Property and Ingredients of Wood Pellet from Bamboo)
  วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์, จักรกฤษ มะโนนัย,พงศ์สิทธิ์ เฟืองอุย และ ชาลิณี พิพัฒนพิภพ
  (Watcharakorn Chaiwattanapipat, Jakkit manonai, Pongsit Feungoui and Chalinee Phiphattanaphiphop)

  (Guidance for Service Quality Improvement in Nature-based Tourism Logistics: A Case Study in National Park in Ubon Ratchathani Province)
  นัทธพงศ์ นันทสำเริง
  (Natthapong Nanthasamroeng)

   (Operator Allocation in Procurement Process Using Computer Simulation and Data Envelopment Analysis)
  วสันต์ เตชะไมตรีจิตต์ และ สีรง ปรีชานนท์
   (Vason Techamaitrechit and Seeronk Prichanont)

  (The Study on Elastic Modulus of Recycled Polyoxymethylene by Adding Silane Coupling Agent)
  จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร, สำรวม จรจังหรีด, วรกานต์ ทึงทา, โสฐิดา พูนโตนด, อนุชิต คงฤทธิ, ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, อมรศักดิ์ มาใหญ่ และ สุทัศน์ ยอดเพ็ชร
  (Jittiwat Nithikarnjanatharn, Samruam Jonjungreed, Worakan Tuengta, Sotida Poontanod, Anuchit Khongrit, Narongsak Thammachot, Amornsak Mayai and Suthad Yodpeth)

(Electricity Demand Forecasting for Champasak Province in Lao PDR using Winter’s Method with Optimizing Level, Trend and Seasonality Smoothing Constant)
วอนแก้ว ศรีสุนาม และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง
(Vonekeo Sysunam and Natthapong Nanthasamroeng)

8. การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าของระบบงานจัดส่งพัสดุ โดยใช้การจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา: บริษัทจัดส่งพัสดุตัวอย่าง

   (Efficiency Improvement of Customer Service of freight forwarderSystem by Using Simulation: A Case Study of sample freight forwarder company)

  จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, ประจวบ กล่อมจิตร,  อำนาจ อมฤก,  ณราวดี คีรีวรรณ,   ณัฐชนันท์  ชูสมบัติ

  (ChanpenAnurattananon, PrachuabKlomjit,  Amnaht Amaluk,   NarawadeeKeereewan, Nutchanun Choosombut)ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 25ุ62 Vol. 5 No. 1 January - June 2019 (รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่ ว็บไซต์ Thai Journal)


    (Cost System Improvement of Service Rates for Medical Equipment Gas Sterilization of Central Sterile Supply Department (CSSD): Case Study of Songklanagarind Hospital)
   ทักษพร ประเศรษโฐนภิสพร มีมงคล และ นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
   (Tuksaporn Prasettho, Napisporn Meemongkoand Nikorn Sirivongpaisal)

    (Appropriate Performance Indicators Determining for Service Center Division of Electricite Du Laos in Salavan Province, Laos PDR)
   เลิดสะไหม  วิไลสุก และ ภีม  พรประเสริฐ
   (Leutsamay Vilaysouk and Peema  Pornprasert)

    (The Efficiency Improvement by Concurrent Engineering and ECRSTechnique : A Case Study in Automotive Small Parts Manufacturer)
    อำนาจ อมฤกและศิลปชัย วัฒนเสย
    (Amnaht AmalukandSinlapachai Watthanasoei)

    (A Sustainable Development of Logistics Network for Nature-based Tourism)
    นัทธพงศ์ นันทสำเริง,ปวิณญดา บุญรมย์ และ ณัฐภัค พละพันธ์
    (Natthapong Nanthasamroeng, Pawinyada Boonrom and Nattapak Palapan)

    (Defect Reduction in Machine Parts Production Processes : A Case Study ofSupreme Precision Manufacturing Co.,Ltd.)
    อำนาจ อมฤก
    (Amnaht Amaluk)

    (Efficiency Improvement of  Drinking Warehouse :Case Study of Sample Drinking Company)
    จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์,ประจวบ กล่อมจิตร,ธนธร ชื่นยินดีและ แพรวพรรณ ส่องสุขถวัลย์
    (Chanpen Anurattananon, Prachuab Klomjit, Thanatorn Chuenyindeeand Praewpan Songsuktawan)

    (A Development of Model for School Milk's Transportation Vehicles in  Ubon Ratchathani and Sisaket Provinces)
    กนกวรรณ สุภักดี, ภัทราสวนโสกเชือก,เกียรติศักดิ์ พระเนตร และ ฐชาดา  โคตมงคล
    (Kanokwan  Supakdee, Pattra  Suansokchuak, Kiatisak  PranetandThachada  Khotmongkol)

    (Defect Reduction in Standard Thai Rubber Production Process)
    นิพนธ์ มณีโชติ และ ผจงจิต พิจิตบรรจง
    (Nipon ManeechotandPhajongjit Pijitbanjong)

ลิขสิทธิ์และคำเตือ
        บทความและงานวิจัยที่ลงพิมพ์เป็นข้อคิดเห็น ข้อค้นพบของผู้เขียนเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความและงานวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใดๆ
บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการ
นำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักอักษรณ์จากวารสารฯ ก่อนเท่านั้น

วารสารฯ ฉบับใหม่ดูได้จาก
เว็บไซต์ Thai Journal