หน้าหลัก

   

https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/vichakarnsikhiu/ngan-nithes-phayni


                                           
                                                                           หน้า  1   2   3   4   5   6


 • รางวัล "PLC Regional Award" ระดับภูมิภาค          ขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้คำแนะนำช่วยเหลือคณะครูทีม PLC สีคิ้ว “สวัสด ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2564 23:26 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ส่งเสริมและสืบสานประเพณีงานเทศน์มหาชาติ  คณะผู้บริหาร​ คณะครู​ และตัวแทนนักเรียน​ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ร่วมฟังการแสดงธรรม​ เทศน์มหาชาติ​ พระเวสสันดรชาดก​ ณ วัดสีคิ้วคณาราม เพ ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2564 23:12 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • การอบรม ให้ความรู้ จีโอพาร์ค กับนักเรียน จีโอพาร์คหรืออุทยานธรณี เป็น 1 ใน 3 โปรแกรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขององค์การยูเนสโก ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมของจังหวัดนครราชสีมา กับน ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2564 22:50 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ประเมินโรงเรียนสีเขียว วีดิทัศน์การดำเนินงานโรงเรียนสีเขียว
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 17:48 โดย อนุชา โกมลภิส
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »นางยลดา หวังสุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีอบรมโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีคุณภาพ
https://photos.app.goo.gl/TtS949R9YuLHvA1o7
 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนที่ จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีท่าน ผอ.กรวรรณ ถมฉิมพลี เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับนักเรียนเรียนที่มีผลการเรียนดี และวุฒิบัตรจบการศึกษา 
 ผอ.กรวรรณ ถมฉิมพลี เป็นประธาน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นทั้ง 4 ประเภท เพื่อ เป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือโรงเรียน สร้างชื่อเสียง และเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี
 
https://photos.app.goo.gl/rhLGtPcpMa5FLyrv6
  ดร.สุวัตน์ ผาบจันดา เป็นวิทยากรในการ ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โดยมีครูจากโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" และครูโรงเรียนสังกัด อบจ.กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมอบรม 
https://photos.app.goo.gl/Mg3v5iuyBY3js6pZ6
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์   ยุกาชาด ในพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปากช่อง   
https://photos.app.goo.gl/ZphUzW2zxM2C3c2u8
   เมื่อวันที่ 10-12 พ.ย. 2563 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน "ยี่โถเกมส์ 
                

http://www.ipst.ac.th/index.php
https://www.gotoknow.org/home
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
https://sites.google.com/site/champedumath/khnit-sast/hxngreiyn-khnitsastr-hrrsa-mha-snuk