เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยี 1 ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ วิชาเทคโนโลยี 2 ง32103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจ ทำการศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยี 1 ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และวิชา เทคโนโลยี 2 ง32103หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

    
อ้างอิงจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554


คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น