ثبت نام

این برنامه به نفع شهروندان ایرانی ساکن در ایران که مایل به گسترش دانش و درک خود را از قوانین بین المللی حقوق بشرمی باشند طراحی شده است.به منظور ثبت نام لازم است فرم زیر را تکمیل کنید. مشخصات و شرکت شما دراین برنامه ها در تمام اوقات محرمانه خواهد ماند.

Registration