راهنماهای آنلاین

در اینجا شما می توانید به تمام راهنماهای ما درباره قوانین بین المللی حقوق بشر و عملکردهای آن دسترسی داشته باشید. اگر می خواهید به طور همزمان با مربی بر روی یک راهنما کار کنید, ابتدا باید درخواست خود را برای مربی بفرستید.

 ثبت نام کنید

▼          

                                                                                                                                      


مقدمه ای بر برنامه ها

چگونگی کارکرد

نمای کلی برنامه.
    


ما تاریخ اهداف پیشنهادی را برای تکمیل راهنماها در دو مرحله با تطبیق کنفرانس های آنلاین ارائه می دهیم


راهنماها ٬ مرحله ۱ مرحله ۱ راهنماها


راهنمای مرحله ۲
 مربی پشتیبان   
  1-3    4-6      7-9   10-12   13-15  

 
   
  
    
عناوین تمام راهنماها مرحله ۱ ٬ در یک صفحه2      راهنمای مرحله ۲- این لینک هنگام آماده شدن اضافه خواهد شد
 

       جزئیات طرز کار همگام با یک مربی