کنفرانسهای آنلاین

اگر شما مایل به شرکت در کنفرانسهای آنلاین هستید ما توصیه می کنیم که راهنماهای مربوطه را دردو مرحله تکمیل کنید.راهنماهای شماره ۱ تا ۱۵ در مرحله ۱ و باقی مانده آن از شماره ۱۶ به بعد در مرحله ۲ خواهند بود. کنفرانسهای آنلاین اول٬ دوم و سوم در مرحله ۱ و کنفرانسهای آنلاین چهارم و پنجم درمرحله ۲ راهنماهای آنلاین تکمیل خواهند شد.