แฟ้มประวัติ


                                                                                                                                                             ผศ.ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร


วันเกิด   
6 มกราคม 2508

ที่อยู่  1099/22  หมู่บ้านณิชากร  ซ. เพชรเกษม 63  หลักสอง  บางแค  กรุงเทพฯ  10160


ประวัติการศึกษา:

      - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี พ.ศ.2537

      - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี พ.ศ.2531 

ประวัติการทำงานและประสบการณ์:

     - .. 2531 – พ.ศ. 2537:  เป็นอาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี

     - พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน:  เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. สยาม

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน:  เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. สยาม

 

ผลงานวิจัย:

- ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร,  2549,  การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบโปรแกรมไดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา  2549

- ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร,  2549,  การควบคุมอุณหภูมิ 96 จุด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา  2549

- ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร,  2552,  ชุดควบคุมการใช้บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้บัตรแม่เหล็กและไมโครคอนโทรลเลอร์  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา  2552

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ:

1.   ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 5  (EENET 2013), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ประจวบคีรีขันธ์, 27-29 มีนาคม 2556

2.   ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่มีโวลต์มิเตอร์ 3 ตัวและแอมมิเตอร์ 3 ตัวควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 5  (EENET 2013), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ประจวบคีรีขันธ์, 27-29 มีนาคม 2556

3.   ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  วงจรควอดราเจอร์ออสซิสเลเตอร์โหมดแรงดันและโหมดกระแสโดยใช้วงจรสายพานกระแสการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 5  (EENET 2013), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ประจวบคีรีขันธ์, 27-29 มีนาคม 2556

4.   ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  การออกแบบและสร้างโต๊ะเขียนผ้าบาติกที่ควบคุมอุณหภูมิโดยวงจรรีเลย์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6-7 ธันวาคม 2555

5.   ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านพักอาศัยแบบไร้สายที่ใช้โมดูลสื่อสารซิกบีควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6-7 ธันวาคม 2555

6.   ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  ตู้เลี้ยงปลาควบคุมอุณหภูมิโดยแผ่นเพลเทียร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 3-5 เมษายน 2555

7.   ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  วงจรรีแลคเซชั่นออสซิลเลเตอร์ที่ใช้วงจรสายพานกระแสรุ่นที่สอง

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 3-5 เมษายน 2555

8.   ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิโดยแผ่นเพลเทียร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2554

9.   ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  เครื่องลงทะเบียนโดยใช้บัตรประจำตัวแบบพกพาสำหรับบันทึกการเข้า ร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มกราคม-มิถุนายน 2554

 

รายวิชาที่สอน:

          - 152-310 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

          - 152-311 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

          - 152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์

          - 152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี

          - 152-381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1