แฟ้มประวัติ


ชื่อ          :  สุเทพ
นามสกุล  :  ทัพธวัช

ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำ, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา
  ปริญญาโท  :  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                        จบปีการศึกษา 2547

  ปริญญาตรี  :  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
                        จบปีการศึกษา 2541

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
                        จบปีการศึกษา 2537

ประวัติการทำงาน
  สอนหนังสือ : มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547