ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Home Page แฟ้มสะสมงานของ อ.ปิติกันต์ รักราชการ


อ.ปิติกันต์ รักราชการ (Mr.Pitikan Rugrachagarn)

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 การศึกษา

1)   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2)   ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม