ชื่อ         พกิจ
นามสกุล     สุวัตถิ์

ตำแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ประวัติการศึกษา:

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ,.. 2545


- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ , .. 2533

                                      

ประวัติการทำงานและประสบการณ์:

- 2537 – ปัจจุบัน:  เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ:
-
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ระดับ ภาคีวิศวกร

ประกาศนียบัตร / วุฒิบัตร / สัมฤทธิบัตร / ฯลฯ
- CU - TEP Score 63 from 120 (TOEFL Equated Scores = 520)        (26 / 07 / 2004)
- Microsoft Office Specialist in Microsoft PowerPoint 2003            (07 / 06 / 2007)
- วุฒิบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร คณาจารย์ผู้นิเทศงานสหกิจศึกษา             (31 / 03 / 2555)
- สัมฤทธิบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (20 / 06 / 2558)ที่อยู่ :                     อาคาร 8 (8 - 306)  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เบอร์โทรศัพท์ :       02 - 4570068 ต่อ 122

อีเมลล์:                   pakit.suw@siam.edu

Ċ
Pakit Suwat,
Feb 16, 2016, 10:40 PM
Ċ
Pakit Suwat,
Feb 16, 2016, 10:41 PM
Ċ
Pakit Suwat,
Mar 23, 2016, 10:25 PM
Ċ
Pakit Suwat,
Feb 16, 2016, 10:41 PM