อาจารย์นลินรัตน์ วิศวกิตติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เบอร์โทร 02-457-0068 ต่อ 5210 e-mail nalinrat.wit@siam.edu