แฟ้มประวัติ

ชื่อ-นามสกุล               คัมภีร์     ธิราวิทย์
ตำแหน่ง
ประวัติการศึกษา
2537  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
2545  ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม