Home

ลงทะเบียนรับ mail@siam.edu ได้ที่ mail.siam.eduการเปิดอบรม Google Apps สำหรับอาจารย์และบุคลากร

รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00  หัวข้อ Google Drive

รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00  หัวข้อ Google Site

รุ่นที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00  หัวข้อ Google Drive

รุ่นที่ 4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00  หัวข้อ Google Site

สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 15