RADNI TEČAJ: 3,2,1 Kreni! Privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici


Datum održavanja: 8. prosinca 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić (catic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 0
Cijena: 1800 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6 -30
Maksimalan broj polaznika: 20

Cijene tečajeva iz serije "3,2,1 Kreni!" za 2018. godinu.
1) 3450 kn - Brušenje u fiksnoprotetskoj terapiji - multidisciplinarni pristup. 3,2,1 Kreni! / izv.prof.dr. sc. Amir Ćatić / 13. i 14.04.2018.
2) 1800 kn - Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoj protetici. 3,2,1 Kreni! / izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić / 10.11.2018.
3) 1800 kn - Privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici. 3,2,1 Kreni! / izv.prof. dr. sc. Amir Ćatić / 8.12.2018.
Kombinirana cijena za sva tri tečaja (1-3) iznosi 5500kn.

4) 1800 kn - Osnove laboratorijske implantoprotetike  / doc. dr. sc. Joško Viskić / 19.05.2018.

Kombinirana cijena 4 tečaja (3x "3,2,1 Kreni!" + "Osnove laboratorijske implantoprotetike") iznosi 6000 kn

Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8.30 – 9.00  Prijava sudionika, podjela radnih mjesta, materijala i instrumentarija
9.00 – 9.15  Uvodno predavanje – Privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici – izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić
9.15 – 9.30  Seminar – Materijali za izradu privremenih nadomjestaka – doc.dr.sc. Joško Viskić
9.30 – 9.45  Seminar – Materijali i tehnike pričvršćenja privremenih nadomjestaka – doc.dr.sc. Lana Bergman
9.45 - 12.00  Radni dio – Priprema usta i zuba za ambulantnu izradu privremene krunice izravnom tehnikom, izrada, završna obrada i privremeno cementiranje nadomjeska
12.00 - 13.00  Pauza za ručak (uključen u cijenu kotizacije)
13.00 - 13.30  Seminar – Privremeni nadomjesci u implantoprotetici, kreiranje izlaznog profila – izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić
13.30 – 16.00   Radni dio – Izrada privremene krunice nošene implantatom, prilagodba privremene krunice u svrhu postizanja optimalnog izlaznog profila
16.00 - 16.30  Rasprava, podjela diplomaSažeci predavanja

Uvodno predavanje – Privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici i implantoprotetici
Uvodno predavanje – Privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici i implantoprotetici. 
Polaznicima će biti prikazani najnovije tehnike i materijali koji se primijenjuju pri izradi privremenih nadomjestaka u fiksnoprotetskoj terapiji, od ambulantne izrade direktnom tehnikom do izrade privremenog nadomjeska nošenog implantatom. Posebnosti odabira odgovarajućih materijala i tehnika izrade privremenih nadomjestaka biti će detaljno objašnjeni i slikovito prikazani. Posebnosti izrade i prilagodbe imedijatnog privremenog nadomjeska nošenog implantatom u svrhu postizanja optimalnog izlaznog profila, te tehnike i materijali koji se koriste u navedenu svrhu također će biti izloženi i detaljno objašnjeni.
Životopisi predavača
Izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić
Amir Ćatić rođen je 12.05.1972. u Zagrebu u Republici Hrvatskoj, gdje je pohađao osnovnu školu i tri razreda gimnazije. Četvrti razred i maturu završio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1991. te kao redovni student diplomirao 1996. Dobitnik je Rektorove nagrade za stručni studentski rad. 
Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića, obranio je 1999. magistarski rad «Istraživanje utjecaja različitih oblika preparacije prednjih zuba na dinamičku izdržljivost privremenih krunica». Doktorski studij upisao je 2000. godine. 
Tijekom 1997. i 1998. kao stipendist Nuffic-a i MZT-a RH boravio je u Odjelu oralne funkcije Akademskog stomatološkog fakulteta u Amsterdamu u Nizozemskoj, sudjelujući u razvojno-istraživačkom projektu «Kinematics of the human jaws», pod voditeljstvom prof.dr.sc. Machiel Naeijea. 
Izabran je 2001. god. za znanstvenog novaka, 2002. za asistenta, 2005. za višeg asistenta, 2008. za docenta te 2012. za izvanrednog profesora u Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. god. suradnik je na projektima MZOŠ RH 0065015 i 065-0650448-0433 pod voditeljstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića.
Specijalistički staž odradio je u Kliničkom odjelu za stomatološku protetiku KBCa Zagreb i specijalistički ispit položio 2005. godine.
Doktorsku disertaciju «Analiza djelovanja žvačnih sila na zub i metalkeramičku krunicu metodom konačnih elemenata» obranio je u rujnu 2005. godine.
Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima posterskim i oralnim prezentacijama te kao pozvani predavač. Objavio je više znanstvenih, preglednih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Sudjeluje u radu tečajeva stručnog usavršavanja iz užeg interesnog područja stomatološke protetike, fiksne protetike i implantoprotetske rehabilitacije.
Dobitnik je priznanja Međunarodne udruge za istraživanja u stomatologiji «International Association for Dental Research 2006 Travel Award» za znanstveni rad iz područja istraživanja biomehanike sustava zub-fiksnoprotetski nadomjestak. U 2010. dobitnik je nagrade Europske protetske udruge za najbolju postersku prezentaciju za rad „Occlusal adjustment time consumption analysis of FPDs made using electronic and non-electronic articulator related bite registrations“.
Tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, potpredsjednik Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju HLZa, Međunarodne organizacije za stomatološka istraživanja (IADR), Europske Protetske Udruge, Europske udruge za oseointegraciju (EAO) i Global Institute for Dental Education.
Prof. Ćatić obnašao je u periodu 2012.-2015. dužnost predstojnika Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te voditelja predmeta Fiksna protetika I i II. Voditelj je predmeta Biomehanika u implantoprotetici u okviru poslijediplomskog studija dentalne medicine.

Doc. dr. sc. Joško Viskić
Joško Viskić rođen je 1984. u Splitu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2003. godine gdje i diplomira 2008. godine kao najbolji student u generaciji. Dobitnik je 5 Dekanovih nagrada i Rektove nagrade.
Znanstveni novak i asistent u Zavodu za stomatološku protetiku postaje 2009. godine. Doktorski studij upisuje 2009., a specijalističko obrazovanje iz stomatološke protetike 2013. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u ožujku 2015. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za fiksnu protetiku izabran je 2017. godine. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. 
Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima i tečajevima, te kao predavač sudjeluje u nizu tečajeva trajne edukacije Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog društva za stomatološku protetiku (EPA) i Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicini (IADR). 

Doc.dr.sc. Lana Bergman 
Lana Bergman rođena je 11. kolovoza 1980. godine u Zagrebu. Osnovnu školu “Lovro pl. Matačić” i opću gimnaziju “Tituš Brezovački” završila je u Zagrebu. Dodiplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1998 g. na kojem diplomira 2004. godine. Poslijediplomski doktorski studij upisuje 2006. godine.
Asistent na Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni novak postaje 2005. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položila je 2011. godine i time stekla zvanje specijalista stomatološke protetike. Disertaciju pod naslovom „Utjecaj obrade površine cirkonij-oksidne keramike na veznu čvrstoću obložne keramike“  obranila je u ožujku 2013. godine i time stekla akademski naziv doktora biomedicinskih znanosti, polje dentalna medicina. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2013. godine. Docent i znanstveni suradnik postaje 2017. godine.
Aktivno sudjeluje u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2005. do danas. Sudjeluje u izvođenju dodiplomske nastave gdje vodi pretkliničke te kliničke vježbe i seminare. Autor i koautor je više znanstvenih i stručnih radova u stranim i domaćim časopisima. Predavač je na tečajevima trajne edukacije doktora dentalne medicine. Aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog društva za stomatološku protetiku te European prosthodontic association (EPA).
Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.