RADNI TEČAJ: Sedacija u ordinaciji dentalne medicine


Datum održavanja: 18. veljače 2017. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dječju stomatologiju
Voditelj: prof. dr. sc.  Martina Majstorović (majstorovic@sfzg.hr ) i dr.sc. Željka Martinović, spec. anesteziolog
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 2000 kn za doktore dentalne medicine
Poziv na broj: 5-16
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
09.00 - 09.30 Registracija
09.30 - 09.40 Uvod (Prof.dr.sc.Hrvoje Jurić, Prof.dr.sci. Martina Majstorović, Dr. sc. Željka Martinović, spec. anesteziolog)
09.40 - 10.05 Analgezija u stomatologiji: suvremeni pristup (Prof.dr.sci. Domagoj Glavina, Izv. Prof.dr.sci. Željko Verzak)
10.05 - 10.20 Sedacija u ordinaciji dentalne medicine: za i protiv ( Doc. dr. Daniela Bandić Pavlović, spec. anesteziolog)
10.20 – 10.30 Monitoring pacijenta i oprema (Dr. sci. Željka Martinović, spec anesteziolog)
10.30 - 10.55 Priprema pacijenta za inhalacijsku sedaciju: dokumentacija, anamnestički podaci, selekcija pacijenata (Prof.dr.sci. Martina Majstorović, Dr. sc. Željka Martinović, spec. anesteziolog)
10.55 - 11.20 Sedacija dušičnim oksidulom: postupak (Prof.dr.sci. Martina Majstorović)
11.20 - 11.45 Postoperativni tijek i otpuštanje pacijenta (Dr. sc. Željka Martinović, spec. anesteziolog; Doc. dr. Daniela Bandić Pavlović, spec. anesteziolog)
11.45 - 13.00 Stanka
13.00 - 13.45 Radionica: Hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine ( Dr. sc. Željka Martinović, spec. anesteziolog; Doc. dr. Daniela Bandić Pavlović, spec. anesteziolog)
13.45 – 14.00 Kako minimizirati izlaganje dentalnog tima dušičnom oksidulu tijekom postupka sedacije (Doc. dr. sci. Daniela Bandić-Pavlović, spec. anesteziolog)
14.00 - 14.15  Stanka
14.15 - 18.00  Radionica: Demonstracija postupka inhalacijske sedacije primjenom dušičnog oksidula (aparatura i postupak) (Prof.dr.sc.Hrvoje Jurić, Prof.dr.sci. Martina Majstorović, Dr. sc. Željka Martinović, spec. anesteziolog)Životopisi predavača
Prof. dr. sc. Martina Majstorović je izvanredni profesor na Zavodu za dječju i dentalnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist je dječje i dentalne medicine na Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb, i pridruzeni izvaredni profesor (Adjunct Associate Professor) na New York University College of Dentistry (NYUCD, Department of Pediatric Dentistry, New York, USA). Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1994. godine, magistrirala 1998., specijalizirala 1999. i doktorirala 2002. godine.Veći dio svojeg profesionalnog usavršavanja temeljila je na medjunardnoj suradnji i boravcima u inozemstvu, a stručno i znanstveno se usavršavala u Amsterdamu (Cariology, Endododntology, Pedodontology Department, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, The Netherlands)  i New Yorku (New York University College of Dentistry; New York University Langone Health Center/Lutheran Medical Hospital; Columbia University College of Dental Medicine). Dobitnica je Fulbrightove stipendije. Redoviti je aktivni sudionik domaćih i inozemnih konferencija. U nekoliko je navrata bila na usavršavanjima iz područja sedacije i lokalne anestezije u stomatologiji u Londonu (Velika Britanija) i New Yorku (SAD). Aktivni je član raznih strukovnih udruženja i društava u zemlji i svijetu. Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi u Zavodu za dječju i dentalnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Član je brojnih domaćih i inozemnih strukovnih društava. Objavljuje radove u domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima.

Dr. sc. Željka Martinović, specijalistica je anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. Predsjednica je Sekcija za anesteziju i sedaciju u dentalnoj medicini Hrvatskog stomatološkog društva u Hrvatskom liječničkom zboru. Trajno se stručno usavršava u liječenju boli i sedacijskim tehnikama u dentalnoj medicini. Aktivno je sudjelovala je na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu poput: Scholarship NY Society of Anesthesiology: Postgraduate Assembly of Anesthesiology;  New York 2012., The European Federation for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry, EFAAD 2014, Regional Anesthesia Congress (ESRA),  u 09/2014., European Pain Federation (EFIC) u 09/2015, te kao pozvani predavač na  Svjetskom kongresu dentalne medicine ove godine (Annual World Dental Congress FDI, 2016. Poland). Članica je Hrvatske liječničke komore.

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić rođen je 28. travnja 1971. u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao se u šk. god. 1990/91. gdje je diplomirao u srpnju 1995. godine. U školskoj godini 1994./95. dobitnik je nagrade Rektora Sveučilišta za najbolji studentski rad. U Zavodu za pedodonciju radi od 1995. kao znanstveni novak. Magistarski rad obranio je 1999. godine. Specijalistički ispit iz pedodoncije položio je 2001. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2002. godine. U zvanje docenta izabran je na Zavodu za pedodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 2003. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2007. godine.  Godine 2012. izabran je u zvanje redovitog profesora. Trenutno obaša dužnost predstojnika Zavoda za dječju i preventivnu stomatolgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio više od 90 znanstvenih i stručnih radova od kojih je određeni broj s CC prepoznatljivošću. Aktivno je sudjelovao na više desetaka domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Posljednjih devet godina aktivno sudjeluje u trajnoj edukaciji doktora stomatologije održavši više od 200 predavanja i radnih tečajeva u zemlji i inozemstvu. Član je mnogih domaćih i inozemnih stručnih udruga i društava (Hrvatska stomatološka komora, Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a, Hrvatsko endodontsko društvo, European Academy of Paediatric Dentistry, European Society of Endodontics, International Association of Dental Traumatology, International Association of Paediatric Dentistry European Organisation for Caries Research). Predsjednik je Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a. Uža područja interesa su mu prevencija karijesa, kemijska i mehanička kontrola plaka, mikrobiologija usne šupljine, endodontski postupci kod mliječnih i mladih trajnih zubi, dentalna traumatologija te estetski rekonstruktivni postupci.

Izv. prof. dr. sc. Željko Verzak rođen je u Vinkovcima 17. travnja 1967. godine, gdje je završio osnovnu školu, Glazbenu školu „Josip Runjanin“, te gimnaziju 1986. godine. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1987. godine i diplomirao kao redovan student 27. svibnja 1993. godine. Uže područje znanstvenog i stručnog rada je prevencija karijesa, kraniofacijalna antropometrija, medicinski rizična stanja, prevencija dentalne erozije, dentalni traumatizam u djece i management u stomatologijiOd stranih jezika aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. Aktivno je sudjelovao na više nacionalnih i internacionalnih znanstvenih i stručnih konferencija, mentor je mnogih diplomskih radova te dva magistarska rada. Aktivno je sudjelovao u pet domaćih znanstveno-istraživačkih projekata i u jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu (Internacionalni antropološki mega projekt Prof. Farkasa, Toronto, Canada). Objavio je preko dvadeset znanstvenih i stručnih članaka. Član je Hrvatskog pedodontskog društva, Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju, Hrvatske udruge osteogenesis imperfecta, Hrvatskog društva za dentalnu traumatologiju, Hrvatske udruge leukemija i limfom, Hrvatske stomatološke komore i Hrvatskog liječničkog zbora.

Prof. dr. sc. Domagoj Glavina diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989 godine. Specijalistički ispit iz dječje i preventivne stomatologije položio je 1995, a 1999 obranio doktorsku disertaciju. Kao stipendist vlade francuske republike boravio je  u  laboratoriju Zavoda za dentalne materijale, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Paris 5 tijekom akademske godine 2000/01. Profesor  u zavodu za  dječju i preventivnu stomatologiju postaje 2006 godine. Dentalni materijali i dentalna traumatologija su mu vodeći znanstveni interes. Član je više znanstveno-stručnih društava: Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog društva za dentalnu traumatologiju, Hrvatskog pedodontskog društva, Hrvatskog antropološkog društva, European Academy of Pediatric Dentistry (EAPD), International Association of Dental Traumatology (IADT), International Association of Pediatric Dentistry (IAPD), International Association of Dental Research (IADR) i Academy of Dental Materials (ADM).

Doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, specijalistica je anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja te docentica na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje  Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Tajnica je Sekcija za anesteziju i sedaciju u dentalnoj medicini Hrvatskog stomatološkog društva u Hrvatskom liječničkom zboru. Osim anestezije, trajno se stručno usavršava u liječenju boli i sedacijskim tehnikama u dentalnoj medicini, s posebnim naglaskom na rad sa studentima i specijalizantima. Aktivno je sudjelovala je na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu poput: Scholarship NY Society of Anesthesiology: Postgraduate Assembly of Anesthesiology;  New York 2012., The European Federation for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry, EFAAD 2014, Regional Anesthesia Congress (ESRA),  u 09/2014., te kao pozvani predavač na  Svjetskom kongresu dentalne medicine ove godine (Annual World Dental Congress FDI, 2016. Poland). Članica je Hrvatske liječničke komore.