RADNI TEČAJ: Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoj protetici. 3,2,1 Kreni!


Datum održavanja: 4. studenog 2017. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Amir Čatić (catic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 1800 kn za doktore dentalne medicine
Poziv na broj: 5-26
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8.30 – 9.00 Prijava sudionika, podjela radnih mjesta, materijala i instrumentarija
9.00 – 9.15 Uvodno predavanje – Otisci i otisni postupci u fiksnoj protetici – prof.dr.sc. Ćatić
9.15 – 9.30 Seminar – Materijali za otiske u fiksnoj protetici – dr.sc. Viskić
9.30-9.45 Seminar – Alginatni otisak – dr.sc. Viskić
9.45.-10.45 Radni dio – Alginatni otisak
10.45-11.15 Seminar – Priprema usta i zuba za otisak; dvovremeni otisci – dr.sc. Slađana Milardović Ortolan
11.15-12.30 Radni dio – Dvovremeni otisci
12.30-12.45 Demonstracija izrade individualne žlice – prof.dr.sc. Ćatić
12.45-13.30 Pauza za ručak
13.30-13-45 Seminar – Jednovremeni otisci – dr.sc. Viskić
13.45-14.45 Radni dio – Jednovremeni otisci
14.45-15.00 Seminar – Otisci u implantoprotetici – prof. dr.sc.  Ćatić
15.00-16.00 Radni dio – Otisak otvorenom žlicom
16.00-16.15 Seminar – Analiza otisaka – prof. dr.sc.  Ćatić
16.15-16.30 Radni dio – Analiza otisaka
16.30-17.00 Seminar – Međučeljusni odnosi – dr. Viskić
17.00-17.30 Rasprava, podjela diploma


Sažeci predavanja

Uvodno predavanje – Otisci i otisni postupci u fiksnoj protetici.
Polaznicima će biti prikazani najnovije tehnike i materijali koji se primijenjuju pri otiskivanju u fiksnoprotetskoj terapiji, od anatomskih otisaka do otisaka za radne modele u klasičnoj fiksnoprotetskoj i implantoprotetskoj terapiji. Posebnosti odabira odgovarajućih materijala i tehnika otiskivanja biti će detaljno objašnjeni i slikovito prikazani. Značaj ispravnog odabira referentnog položaja pri određivanju međučeljusnih odnosa, te tehnike i materijali koji se koriste u navedenu svrhu također će biti izloženi i detaljno objašnjeni.
Životopisi predavača
Prof.dr.sc. Amir Ćatić – Životopis
Amir Ćatić rođen je 12.05.1972. u Zagrebu u Republici Hrvatskoj, gdje je pohađao osnovnu školu i tri razreda gimnazije. Četvrti razred i maturu završio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1991. te kao redovni student diplomirao 1996. Dobitnik je Rektorove nagrade za stručni studentski rad. Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića, obranio je 1999. magistarski rad «Istraživanje utjecaja različitih oblika preparacije prednjih zuba na dinamičku izdržljivost privremenih krunica». Doktorski studij upisao je 2000. godine.  Tijekom 1997. i 1998. kao stipendist Nuffic-a i MZT-a RH boravio je u Odjelu oralne funkcije Akademskog stomatološkog fakulteta u Amsterdamu u Nizozemskoj, sudjelujući u razvojno-istraživačkom projektu «Kinematics of the human jaws», pod voditeljstvom prof.dr.sc. Machiel Naeijea.  Izabran je 2001. god. za znanstvenog novaka, 2002. za asistenta, 2005. za višeg asistenta, 2008. za docenta te 2012. za izvanrednog profesora u Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. god. suradnik je na projektima MZOŠ RH 0065015 i 065-0650448-0433 pod voditeljstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića. Specijalistički staž odradio je u Kliničkom odjelu za stomatološku protetiku KBCa Zagreb i specijalistički ispit položio 2005. godine. Doktorsku disertaciju «Analiza djelovanja žvačnih sila na zub i metalkeramičku krunicu metodom konačnih elemenata» obranio je u rujnu 2005. godine. Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima posterskim i oralnim prezentacijama te kao pozvani predavač. Objavio je više znanstvenih, preglednih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Sudjeluje u radu tečajeva stručnog usavršavanja iz užeg interesnog područja stomatološke protetike, fiksne protetike i implantoprotetske rehabilitacije. Dobitnik je priznanja Međunarodne udruge za istraživanja u stomatologiji «International Association for Dental Research 2006 Travel Award» za znanstveni rad iz područja istraživanja biomehanike sustava zub-fiksnoprotetski nadomjestak. U 2010. dobitnik je nagrade Europske protetske udruge za najbolju postersku prezentaciju za rad „Occlusal adjustment time consumption analysis of FPDs made using electronic and non-electronic articulator related bite registrations“. Tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, potpredsjednik Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju HLZa, Međunarodne organizacije za stomatološka istraživanja (IADR), Europske Protetske Udruge, Europske udruge za oseointegraciju (EAO) i Global Institute for Dental Education. Prof. Ćatić obnašao je u periodu 2012.-2015. dužnost predstojnika Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te voditelja predmeta Fiksna protetika I i II. Voditelj je predmeta Biomehanika u implantoprotetici u okviru poslijediplomskog studija dentalne medicine, te predmeta Implantoprotetika u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija dentalne implantologije.

Dr.sc. Joško Viskić, DMD
Joško Viskić rođen je 1984. u Splitu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2003. godine gdje i diplomira 2008. godine kao najbolji student u generaciji. Dobitnik je 5 Dekanovih nagrada i Rektove nagrade. Znanstveni novak i asistent u Zavodu za stomatološku protetiku postaje 2009. godine. Doktorski studij upisuje 2009., a specijalističko obrazovanje iz stomatološke protetike 2013. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u ožujku 2015. godine. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima i tečajevima, te kao predavač sudjeluje u nizu tečajeva trajne edukacije Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog društva za stomatološku protetiku (EPA) i Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicini (IADR).

Dr.sc. Slađana Milardović Ortolan
Slađana Milardović Ortolan rođena je 1982. u Odžaku (BiH). Studij stomatologije upisala je 2002. te je diplomirala 2007. među tri najuspješnija studenta. Dobitnica je Rektorove i Dekanove nagrade. Od lipnja 2009. radi kao asistentica na Katedri za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Godine 2014. obranila je disertaciju pod naslovom „Utjecaj biološke osnove, optičkih svojstava i debljine gradivnih i fiksacijskih materijala na boju nadomjeska od litij-disilikatne staklokeramike. Od 2014. urednica je hrvatskog izdanja časopisa Dental Tribune International. Uredila je i prevela hrvatsko izdanje knjige „Novosti iz škrinje stomatološkog blaga“ autora Wolframa Bückinga te knjige „Implantoprotetika – koncept usmjeren na pacijenta“ koja je u objavi. Predsjednica je Radne skupine za medije, odnose s javnošću i dentalnu industriju Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine u Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske. Autorica je i suautorica preko 30 znanstvenih, stručnih i preglednih radova u domaćim i stranim časopisima. U veljači 2013. započela je specijalizaciju iz stomatološke protetike. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine te međunarodnih udruga International Association of Dental Research i European Prosthodontic Association.