RADNI TEČAJ: 3,2,1 Kreni! Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoj protetici


Datum održavanja: 10. studenog 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Amir Čatić (catic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 1800 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-26
Maksimalan broj polaznika: 20

Cijene tečajeva iz serije "3,2,1 Kreni!" za 2018. godinu.
1) 3450 kn - Brušenje u fiksnoprotetskoj terapiji - multidisciplinarni pristup. 3,2,1 Kreni! / izv.prof.dr. sc. Amir Ćatić / 13. i 14.04.2018.
2) 1800 kn - Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoj protetici. 3,2,1 Kreni! / izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić / 10.11.2018.
3) 1800 kn - Privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici. 3,2,1 Kreni! / izv.prof. dr. sc. Amir Ćatić / 8.12.2018.
Kombinirana cijena za sva tri tečaja (1-3) iznosi 5500kn.

4) 1800 kn - Osnove laboratorijske implantoprotetike  / doc. dr. sc. Joško Viskić / 19.05.2018.

Kombinirana cijena 4 tečaja (3x "3,2,1 Kreni!" + "Osnove laboratorijske implantoprotetike") iznosi 6000 kn

Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8.30 – 9.00  Prijava sudionika, podjela radnih mjesta, materijala i instrumentarija
9.00 – 9.15  Uvodno predavanje – Otisci i otisni postupci u fiksnoj protetici – izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić
9.15 – 9.30  Seminar – Materijali za otiske u fiksnoj protetici – doc.dr.sc. Joško Viskić
9.30 – 9.45  Seminar – Alginatni otisak – doc.dr.sc. Joško Viskić
9.45 – 10.45  Radni dio – Alginatni otisak
10.45 – 11.00  Seminar – Priprema usta i zuba za otisak – doc.dr.sc. Slađana Milardović Ortolan
11.00 – 11.15  Seminar - Dvovremeni otisci – doc.dr.sc. Slađana Milardović Ortolan
11.15 – 12.30  Radni dio – Dvovremeni otisci
12.30 – 12.45  Demonstracija izrade individualne žlice – izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić
12.45 – 13.30  Pauza za ručak
13.30 – 13-45  Seminar – Jednovremeni otisci – doc.dr.sc. Joško Viskić
13.45 – 14.45  Radni dio – Jednovremeni otisci
14.45 – 15.00  Seminar – Otisci u implantoprotetici – izv.prof. dr.sc. Amir Ćatić
15.00 – 16.00  Radni dio – Otisak otvorenom žlicom
16.00 – 16.15  Seminar – Analiza otisaka – izv.prof. dr.sc. Amir Ćatić
16.15 – 16.30  Radni dio – Analiza otisaka
16.30 – 17.00  Seminar – Međučeljusni odnosi – doc.dr.sc Joško Viskić
17.00 – 17.30  Rasprava, podjela diplomaSažeci predavanja

Uvodno predavanje – Otisci i otisni postupci u fiksnoj protetici.
Polaznicima će biti prikazani najnovije tehnike i materijali koji se primijenjuju pri otiskivanju u fiksnoprotetskoj terapiji, od anatomskih otisaka do otisaka za radne modele u klasičnoj fiksnoprotetskoj i implantoprotetskoj terapiji. Posebnosti odabira odgovarajućih materijala i tehnika otiskivanja biti će detaljno objašnjeni i slikovito prikazani. Značaj ispravnog odabira referentnog položaja pri određivanju međučeljusnih odnosa, te tehnike i materijali koji se koriste u navedenu svrhu također će biti izloženi i detaljno objašnjeni.

Životopisi predavača
Izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić 
Amir Ćatić rođen je 12.05.1972. u Zagrebu u Republici Hrvatskoj, gdje je pohađao osnovnu školu i tri razreda gimnazije. Četvrti razred i maturu završio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1991. te kao redovni student diplomirao 1996. Dobitnik je Rektorove nagrade za stručni studentski rad. 
Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića, obranio je 1999. magistarski rad «Istraživanje utjecaja različitih oblika preparacije prednjih zuba na dinamičku izdržljivost privremenih krunica». Doktorski studij upisao je 2000. godine. 
Tijekom 1997. i 1998. kao stipendist Nuffic-a i MZT-a RH boravio je u Odjelu oralne funkcije Akademskog stomatološkog fakulteta u Amsterdamu u Nizozemskoj, sudjelujući u razvojno-istraživačkom projektu «Kinematics of the human jaws», pod voditeljstvom prof.dr.sc. Machiel Naeijea. 
Izabran je 2001. god. za znanstvenog novaka, 2002. za asistenta, 2005. za višeg asistenta, 2008. za docenta te 2012. za izvanrednog profesora u Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. god. suradnik je na projektima MZOŠ RH 0065015 i 065-0650448-0433 pod voditeljstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića.
Specijalistički staž odradio je u Kliničkom odjelu za stomatološku protetiku KBCa Zagreb i specijalistički ispit položio 2005. godine.
Doktorsku disertaciju «Analiza djelovanja žvačnih sila na zub i metalkeramičku krunicu metodom konačnih elemenata» obranio je u rujnu 2005. godine.
Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima posterskim i oralnim prezentacijama te kao pozvani predavač. Objavio je više znanstvenih, preglednih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Sudjeluje u radu tečajeva stručnog usavršavanja iz užeg interesnog područja stomatološke protetike, fiksne protetike i implantoprotetske rehabilitacije.
Dobitnik je priznanja Međunarodne udruge za istraživanja u stomatologiji «International Association for Dental Research 2006 Travel Award» za znanstveni rad iz područja istraživanja biomehanike sustava zub-fiksnoprotetski nadomjestak. U 2010. dobitnik je nagrade Europske protetske udruge za najbolju postersku prezentaciju za rad „Occlusal adjustment time consumption analysis of FPDs made using electronic and non-electronic articulator related bite registrations“.
Tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, potpredsjednik Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju HLZa, Međunarodne organizacije za stomatološka istraživanja (IADR), Europske Protetske Udruge, Europske udruge za oseointegraciju (EAO) i Global Institute for Dental Education.
Prof. Ćatić obnašao je u periodu 2012.-2015. dužnost predstojnika Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te voditelja predmeta Fiksna protetika I i II. Voditelj je predmeta Biomehanika u implantoprotetici u okviru poslijediplomskog studija dentalne medicine.

Doc.dr.sc. Joško Viskić
Joško Viskić rođen je 1984. u Splitu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2003. godine gdje i diplomira 2008. godine kao najbolji student u generaciji. Dobitnik je 5 Dekanovih nagrada i Rektove nagrade.
Znanstveni novak i asistent u Zavodu za stomatološku protetiku postaje 2009. godine. Doktorski studij upisuje 2009., a specijalističko obrazovanje iz stomatološke protetike 2013. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u ožujku 2015. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za fiksnu protetiku izabran je 2017. godine. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. 
Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima i tečajevima, te kao predavač sudjeluje u nizu tečajeva trajne edukacije Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog društva za stomatološku protetiku (EPA) i Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicini (IADR). 

Doc.dr.sc. Slađana Milardović Ortolan
Slađana Milardović Ortolan rođena je 1982. u Odžaku (BiH). Studij stomatologije upisala je 2002. te je diplomirala 2007. među tri najuspješnija studenta. Dobitnica je Rektorove i Dekanove nagrade. U lipnju 2009. zaposlila se kao znanstvena novakinja/asistentica na Katedri za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu gdje radi i danas. Godine 2009. Upisala je poslijediplomski doktorski studij te je disertaciju obranila 2014. Od 2013. do 2016. specijalistički se usavršavala na području stomatološke protetike. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za fiksnu protetiku izabrana je 2017. godine. Od 2014. urednica je hrvatskog izdanja časopisa Dental Tribune International. Uredila je i prevela hrvatsko izdanje knjiga „Novosti iz škrinje stomatološkog blaga“, „Implantoprotetika – koncept usmjeren na pacijenta“ i „Implantati u estetskoj zoni“ izdavača Quintessence International. Godine 2015. predsjedala je Radnoj skupini za medije, odnose s javnošću i dentalnu industriju Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine u Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske. Autorica je i suautorica preko 30 znanstvenih, stručnih i preglednih radova u domaćim i stranim časopisima te jednog sveučilišnog udžbenika. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Kao predavač sudjeluje u tečajevima trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora te međunarodnih udruga International Association of Dental Research i European Prosthodontic Association.