RADNI TEČAJ: Od mlIječnih do trajnih zuba - kako do uspješnog endodontskog zahvata?

Datum održavanja: 10. veljače 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dječju stomatologiju
Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić (juric@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 1500 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-05
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE

Kratki sadržaj tečaja

Sudionici će kroz predavanje i radni dio tečaja dobiti najnovije činjenice o temeljnim spoznajama važnim za učinkovitu obradu korijenskog kanala, suvremenim dijagnostičkim postupcima u endodonciji, najnovijim NiTi rotacijskim metodama i instrumentima kao i mogućnostima i tehnikama punjenja korijenskih kanala mliječnih i trajnih zuba.


Satnica tečaja
NAPOMENA
Sudionici tečaja trebaju donijeti izvađeni i trepanirani trajni zub.

9.00 – 9.40  Uvodno predavanje: Korak naprijed u svakodnevnom endodontskom tretmanu – od trepanacije do punjenja korijenskog kanala – prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dr. med. dent.
9.45 – 10.30 Predavanje: Parodontološki aspekti liječenja endodontski tretiranih zuba - mogućnosti i ograničenja – izv. prof. dr. sc. Darko Božić 
10.30 – 11.15 Predavanje: Postendodontsko liječenje zuba – izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić, dr. med. dent.
11.15 – 12.45 Rad na fantomu –  prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dr. med. dent.
„Od koferdama i trepanacijskog otvora do pronalaženja ulaza u korijenske kanale“ 

12.45 – 13.15 Stanka 
13.15 – 18.45 Rad na modelima, ekstrahirani kutnjaci – prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dr. med. dent. 
„Mehanička i kemijska obrada korijenskog kanala“
„Punjenje korijenskog kanala“ 
„Adhezijsko cementiranje kompozitnog kolčića i izrada nadogradnje krune zuba“ 


Sažeci predavanja

prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dr. med. dent., spec. pedodoncije
„Korak naprijed u svakodnevnom endodontskom tretmanu – od trepanacije do punjenja korijenskog kanala“
Postavljanje koferdama i oblikovanje endodontskog pristupnog kaviteta. Važnost poznavanja anatomske građe i morfoloških osobitosti endodontskog prostora te kako locirati MB2 kanal i neke druge morfološke osobitosti endodontskog prostora trajnih zuba. Rad s elektronskim mjeračem dužine korijenskog kanala (endometar). Načela superiorne mehaničke i biokemijske preparacije u endodonciji (kako obraditi isthmus, delte i lateralne kanale?). Oblikovanje i završna obrada kanala s najnovijom generacijom NiTi instrumenata – usporedba postojećih tehnika i sustava. Punjenje korijenskog kanala. Izbor sredstava za punjenje. Usporedba recentnih tehnika za punjenje korijenskih kanala. 
Poslijendodontska opskrba krune zube adhezivnom tehnikom. Izbor materijala i kliničkih postupaka za uspješan svakodnevni klinički rad. Restaurativni postupci, pretprotetsko i protetsko liječenje nakon uspješnog endodontskog zahvata.


Doc. dr. sc. Darko Božić, dr. med. dent., spec. parodontologije
 „Parodontološki aspekti liječenja endodontski tretiranih zuba - mogućnosti i ograničenja“
Mogu li se zubi osuđeni na ekstrakciju spasiti? U predavanju će biti prikazano kako takvi zubi kombiniranom endodontsko - kirurško parodontološkom terapijom mogu biti uspješno spašeni i dugoročno očuvani. Prikazat će se indikacije i mogućnosti regenerativnih kirurških zahvata.

Izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike
Posebnosti fiksnoprotetske terapije endodontski tretiranih zuba zrcale se u činjenici da su obuhvaćeni svi zubi u obje čeljusti. Obim i tijek fiksnoprotetske terapije takvih zuba u ovisnosti je o količini izgubljenog tvrdog zubnog tkiva te se kreće u rasponu od estetskih ljuski bez preparacije koje se izrađuju pri minimalno oštećenim tvrdim zubnim tkivima, do izrade nadogradnji i potpunih krunica kod opsežnih gubitaka tvrdog zubnog tkiva. Materijal izbora za provedbu postendodontske opskrbe krune zuba u pravilu je ovisan o položaju zuba (fronta ili distalna regijia) i njegovom pretpostavljenom mehaničkom opterećenju. Terapijske tehnike i izbor materijala biti će evaluirani tijekom planiranog predavanja.
Popis predavača i kratki životopisi

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Hrvoje Jurić rođen je 28. travnja 1971. u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao se u šk. god. 1990/91. gdje je diplomirao u srpnju 1995. godine. U školskoj godini 1994./95. dobitnik je nagrade Rektora Sveučilišta za najbolji studentski rad. U Zavodu za pedodonciju radi od 1995. kao znanstveni novak. Magistarski rad obranio je 1999. godine. Specijalistički ispit iz pedodoncije položio je 2001. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2002. godine. U zvanje docenta izabran je na Zavodu za pedodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 2003. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2007. godine.  Godine 2012. izabran je u zvanje redovitog profesora. Trenutno obnaša dužnost predstojnika Zavoda za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio više od 90 znanstvenih i stručnih radova od kojih je određeni broj s CC prepoznatljivošću. Aktivno je sudjelovao na više desetaka domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Posljednjih devet godina aktivno sudjeluje u trajnoj edukaciji doktora stomatologije održavši više od 200 predavanja i radnih tečajeva u zemlji i inozemstvu. Član je mnogih domaćih i inozemnih stručnih udruga i društava (Hrvatska stomatološka komora, Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a, Hrvatsko endodontsko društvo, European Academy of Paediatric Dentistry, European Society of Endodontics, International Association of Dental Traumatology, International Association of Paediatric Dentistry European Organisation for Caries Research). Predsjednik je Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a. Uža područja interesa su mu prevencija karijesa, kemijska i mehanička kontrola plaka, mikrobiologija usne šupljine, endodontski postupci kod mliječnih i mladih trajnih zubi, dentalna traumatologija te estetski rekonstruktivni postupci. 
 
Izv. prof. dr. sc. Darko Božić 
ZNANSTVENA I PROFESIONALNA KARIJERA:

1991. upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1995. prebacuje se na Stomatološki fakultet u Zagrebu
2000. diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu,
2000./2001. pripravnički staž obavio u Domu zdravlja Trešnjevka
2001. upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije,
2002. položio Državni ispit
2002. primljen je na Stomatološki fakultet kao znanstveni novak 
          na znanstvenoistraživačkom projektu 
2003. započinje specijalizaciju iz parodontologije

ZNANSTVENA I NASTAVNA ZVANJA:
2003. postaje asistent na zavodu za parodontologiju
2006. obranjena magistarska tema
2006. polaže specijalistički ispit iz parodontologije

OSTALO:
Potpredsjednik Hrvatskog parodontološkog društva
Delegat Europske federacije za parodontologiju
Član je  Hrvatske Stomatološke komore,
Na Hrvatskim parodontološkim danima 2007 predavanje o primjeni koštanih morfogenetskih proteinima, na Hrvatskim parodontološkim danima 2009 predavanje o terapiji multiplih recesija.
Na prva dva Hrvastka  kongresa iz implantologije održao je predavanja o terapiji periimplantitisa. 
Na Europerio 5 u Madridu 2006. oralna prezentacija o mikrobiologiji parodontnih bolesti, a na Europerio 6 u Stockholmu 2009 pozvani predavač na temu : Indikacije i ograničenje u regenerativnoj  parodontnoj kirurgiji.
Autor  je i koautor više znanstvenih radova.


Izv. prof.dr.sc. Amir Ćatić
Amir Ćatić rođen je 12.05.1972. u Zagrebu u Republici Hrvatskoj, gdje je pohađao osnovnu školu i tri razreda gimnazije. Četvrti razred i maturu završio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1991. te kao redovni student diplomirao 1996. Dobitnik je Rektorove nagrade za stručni studentski rad. 
Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića, obranio je 1999. magistarski rad «Istraživanje utjecaja različitih oblika preparacije prednjih zuba na dinamičku izdržljivost privremenih krunica». Doktorski studij upisao je 2000. godine. 
Tijekom 1997. i 1998. kao stipendist Nuffic-a i MZT-a RH boravio je u Odjelu oralne funkcije Akademskog stomatološkog fakulteta u Amsterdamu u Nizozemskoj, sudjelujući u razvojno-istraživačkom projektu «Kinematics of the human jaws», pod voditeljstvom prof.dr.sc. Machiel Naeijea. 
Izabran je 2001. god. za znanstvenog novaka, 2002. za asistenta, 2005. za višeg asistenta te u siječnju 2008. za docenta u Zavodu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. god. suradnik je na projektima MZOŠ RH 0065015 i 065-0650448-0433 pod voditeljstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića.
Specijalistički staž odradio je u Kliničkom odjelu za stomatološku protetiku KBCa Zagreb i specijalistički ispit položio 2005. godine.
Doktorsku disertaciju «Analiza djelovanja žvačnih sila na zub i metalkeramičku krunicu metodom konačnih elemenata» obranio je u rujnu 2005. godine.
Posterskim i oralnim prezentacijama aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Objavio je više znanstvenih, preglednih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Sudjeluje u radu tečajeva stručnog usavršavanja iz užeg interesnog područja stomatološke protetike, fiksne protetike i implantoprotetske rehabilitacije.
Dobitnik je priznanja Međunarodne udruge za istraživanja u stomatologiji «International Association for Dental Research 2006 Travel Award» za znanstveni rad iz područja istraživanja biomehanike sustava zub-fiksnoprotetski nadomjestak. U 2010. dobitnik je nagrade Europske protetske udruge za najbolju postersku prezentaciju za rad „Occlusal adjustment time consumption analysis of FPDs made using electronic and non-electronic articulator related bite registrations“.
Član je i tajnik Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, član i potpredsjednik Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju HLZa, Međunarodne organizacije za stomatološka istraživanja (IADR), Europske udruge za oseointegraciju (EAO),Europske Protetske Udruge, International College of Prosthodontists i Global Institute for Dental Education.
Od listopada 2012. prof. Ćatić predstojnik je Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditelj katedri Fiksna protetika I i Fiksna protetika II u integriranom dodiplomskom i diplomskom studiju, te Biomehanika u implantoprotetici u poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta Zagreb.