RADNI TEČAJ: Od intrakanalne opskrbe do estetske restauracije: jednostavnim pristupom do kliničkog uspjeha


Datum održavanja: 14. travnja 2018.
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju
Voditelj: prof. dr. sc. Ivica Anić
Broj bodova (HKDM): 10 bodova
Cijena:  1.000 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-07
Maksimalan broj polaznika: 20 
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program

09:30 – 10:30 Prof.dr.sc. Ivica Anić: ProTaper Next i Wave One Gold tehnike instrumentacije i postendodontska opskrba zuba
10:30 – 11:00 Doc.dr.sc. Ivona Bago: 3D dezinfekcija i čišćenje korijenskih kanala: nove smjernice u kemijskoj obradi kanala, primjena lasera u dezinfekciji 
11:00 – 11:45 Prof.dr.sc. Božidar Pavelić: Teoretske osnove i tijek kliničke izrade kompozitnih ljuski (indikacije, izbor brusnih tijel, izrada preparacije, slaganje boja, završna obrada)
11:45 – 12:00 Pauza
12.00 – 16.00  Radni dio: 
Demonstracija instrumentacije Wave One Gold, ProTaper Next. Demonstracija postavljanja intrakanalnih kolčića i izrada nadogradnji. Praktični dio se provodi na plastičnim modelima. 
Prikaz tehnike izrade ljuske. Rad na modelima: izrada preparacije, tehnike slojevanja kompozitnog materijala i oblikovanje kompozitne ljuske, završna obrada s posebnim osvrtom na  specifikaciju površine. 
Rasprava i dodjela diploma.Sažeci predavanja

Prof.dr.sc. Ivica Anić 
ProTaper Next i Wave One Gold tehnike instrumentacije i postendodontska opskrba zuba

Uvodno predavanje obuhvaća vrste i materijale za izradu ručnih i strojnih endodontskih instrumenata. Razlike u konstrukciji i ADA specifikaciju. Detaljno se opisuju strojne tehnike obrade korijenskog kanala. Polaznici se upoznaju s najnovijim tehnikama strojne instrumentacije korijenskog kanala (ProTaper Next I WaveOne Gold) i single-cone tehnikom punjenja. Opisat će se mogućnosti postendontske opskrbe zuba sa staklenoionomernim, kompozitnim materijalima (Essentia). Opisat će se indikacije i kontraindikacije za primjenu kolčića te postupci cementiranja. Nakon uvodnog dijela, polaznici na modelima izvode ProTaper Next i WaveOne Gold tehniku instrumentacije te single-cone tehniku punjenja. Opisat će se postupci nadoknade tvrdih zubnih tkiva s kompozitnim i staklenoionomernim materijalima te indikacije i kontraindikacije za postavljanje kolčića.

Doc.dr.sc. Ivona Bago
Najnoviji protokoli dezinfekcije i primjena lasera i fotodinamske terapije u korijenskom kanalu
Jedan od glavnih ciljeva endodontskog liječenja zuba je uklanjanje mikroorganizama (biofilmova) i nekrotičnog pulpnog tkiva iz složenog kanalnog sustava zuba. Istraživanja su ukazala na veliki dio zaostale neobrađene površine korijenskog kanala nakon mehaničke instrumentacije. Za poboljšanje učinkovitosti kemijske obrade korijenskih kanala, preporučuje se kombinacija dva ili više dezinfekcijskih sredstava, mehanička aktivacija ispirućeg sredstva ili fotodinamska terapija pomoću lasera te laserski-aktivirano ispiranje. U predavanju će se prikazati novi protokoli ispiranja korijenskog kanala. Prikazat će se djelovanje, potrebna koncentracija i volumen sredstava za ispiranje u terapiji gangrena i perzistentnih periapikalnih procesa u slučajevima koji zahtjevaju reviziju. Također, objasnit će se rad s najnovijim sustavima aktivnog i laserski aktiviranog ispiranja i njihova učinkovitost u endodontskom liječenju zuba. 

Prof.dr.sc. Božidar Pavelić: 
Izrada kompozitnih ljuski tehnikom direktne izrade
Uvođenje suvremenih kompozitnih materijala ponovo je aktualiziralo uvođenje terapijskog postupka izrade kompozitnih ljuski direktnom metodom. Primjenom određenih tehnika preparacije i načina slojevanja različitih boja kompozitnih materijala te njihovom završnom obradom, mogu se postići I više nego zapaženi klinički rezultati. Izlaganje će obuhvatiti teoretske osnove i praktične postupke o mogućnostima izrade kompozitnih ljuski. U teoretskome dijelu obradit će se tehnike brušenja, odabir boja kompozitnih materijala  i izrade direktne kompozitne ljuske. Na radnim modelima provest će se cjelokupni postupak izrade kompozitne ljuske (izbor brusnih tijela, određivanje načina preparacije,izrada kompozitne ljuske i završna iobrada) Životopisi predavača

Prof.dr.sc. Ivica Anić, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Prof. dr. sc. Ivica Anić diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine. Nakon položenog državnog ispita, 1986. godine odlazi u Sloveniju i radi u zdravstvenom domu "Ravne na Koroškem do 1988. godine kada dolazi na fakultet kao znanstveni novak na Zavod za bolesti zubi.  Magistrirao je 1988 godine. Specijalizaciju iz dentalne i oralne patologije s parodontologijom započeo je 1989. godine, a specijalistički ispit je položio 1992. godine.  Znanstveni asistent postaje 1989. godine. Godine 1990 boravi na "Department of Conservative Dentistry, United Dental and Medical School, St Thomas and St Guy's Hospital u Londonu. Doktorsku disertaciju obranio je 1991. godine.  Znanstveni suradnik i docent te voditelj tečaja za trajno usavršavanje doktora stomatologije pri poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta postaje 1993. godine. Iste godine odlazi na subspecijalizaciju iz Endodoncije na "Department of Endodontology, School of Dental Medicine, SHOWA University u Tokiju, Japan. Subspecijalizaciju završava 1994. godine kao najbolji strani student u klasi prof. dr. Koukichi Matsumotoa. Voditelj kolegija poslijediplomskog studija postaje 1994. godine. Dobitnik je nagrade Hans Genet Award za najboljeg mladog endodonta Europe. Nagradu je dodijelilo The Netherland Endodontic Society and European Society of Endodontology u Tel Avivu, Izrael 1995. godine. Godišnju nagradu za znanstveni rad, Sabora Republike Hrvatske dobiva 1996. godine. Nagradu za najbolju znanstvenu prezentaciju dobio je 2005. godine u Schaanu, Liechtenstein. Godine 1996. postaje izvanredni profesor pri Stomatološkom fakultetu. Redoviti profesor postaje 2000. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2005. godine. Objavio je preko 100 znanstvenih i stručnih radova, kongresnih priopćenja i nastavnih teksova. Od toga, 60 radova je citirano u Current Contensu. Radovi su mu citirani 1160 puta u inozemstvu i u dva vodeća endodontska udžbenika  te knjigama o Laseru u endodonciji. Sudjelovao je u radu projekata MZOŠ br: 3-02-277 "Bolesti endodonta i karijes. Eksperimentalni i klinički studij" te br. 3-02 278 "Mineralizacija i demineralizacija tvrdih zubnih tkiva". Bio je voditelj projekta «Klinička i eksperimentalna endodontologija» br. 065 005 i br. 065 999, od 1996. i 2002. Godine Od 2006. godine voditelj je projekta „Eksperimentalna i klinička endodontologija“ br. 065-0650444-0418 i programa „Temeljna i primjenjena istraživanja oralnog zdravlja i stomatoloških materijala“. Godine 1996. boravi na usavršavanju pri "Department of Endodontology and Cariology", School of Dentistry ACTA, University of Amsterdam, Nizozemska. Godine 1998. boravi u studijskom posjetu pri "Department of Endodontology", School of Dental Medicine, University of Florida, Gainesville, SAD. Mentor je brojnih diplomskih radova te više magisterija i doktorata. Član je HLZ od 1984, aktivni je član i predstavnik zemlje pri European Society of Endodontology od 1995 do 2002. godine, predsjednik  je Hrvatskog endodontskog društva, redoviti član Hrvatske akademije medicinskih znanosti od 1997. godine i International Association for Dental Research od 1995. godine. Prodekan za znanost bio je od 2003 do 2007 te Predstojnik Zavoda „Endodoncija i restaurativna stomatologija“ od 2003 do 2009. godine. Primarijus je postao 2005. godine. Obnaša funkciju pročelnika Zavoda za bolesti zubi, Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb od 2003. godine.

Doc.dr.sc. Ivona Bago, dr.med.dent. Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Ivona Bago rođena je 19.srpnja 1980. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Stomatološki fakultet u Zagrebu upisala je 1999., gdje je i diplomirala 2005. godine. Tijekom studiranja bila je dobitnica dviju Sveučilišnih stipendija, a 2004. godine je dobila Rektorovu nagradu za znanstveno-istraživački rad iz područja parodontologije. Godine 2007. dobila je specijalizaciju iz obiteljske stomatologije u Kliničkom Bolničkom Centru Zagreb, a specijalista obiteljske stomatologije postaje 2010. godine. Od ožujka 2010. zaposlena je na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak na znanstvenom projektu „Eksperimentalna i klinička endodontologija“. Godine 2013., doktorirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je poslijediplomski studij EMDOLA (European Master Degree in Oral Laser Application) na Sveučilištu Sophia Antipolis u Nici u Francuskoj 2014. godine. Godine 2015. postaje specijalista iz endodoncije i restaurativne stomatologije. Godine 2016. postaje docent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu. Tajnica je Hrvatskog endodontskog društva, Europskog endodontskog društva, Hrvatskog društva za estetsku stomatologiju, Hrvatske stomatološke komore. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. 

Prof.dr.sc. Božidar Pavelić dr.med.dent.Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Božidar Pavelić diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine. Završivši poslijediplomski studij 1991. godine obranio je magistarski rad  “Antimikrobni učinak kalcijevog hidroksida na mikroorganizme Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis i Candida albicans, in vitro”. Od 1992. do 1995.godine obavlja specijalistički staž iz područja dentalne i oralne patologije s parodontologijom a specijalistički ispit položio je 1995. godine. U ožujku 1999. godine obranio je disertaciju ”Uloga tumor supresorskih gena tijekom razvoja cističnih tvorbi čeljusti”. U zvanje docenta izabran je 1999.godine, u zvanje izvanrednog profesora 2004. godine a u zvanje redovitog profesora 2014. godine.
Voditelj je kolegija doktorskog studija «Histopatološke osnove periapeksnih bolesti» i stručnog kolegija “Mogućnosti estetskog zbrinjavanja u restaurativnoj stomatologiji” na poslijediplomskom stručnom studiju. Autor je i suautor  mnogobrojnih stručnih, znanstvenih i preglednih radova. Stručno se usavršavao u istraživanju histopatoloških promjena usne šupljine i restaurativne stomatologije („Institut für Oral Pathologie“ Universität Hamburg i  “Zahn-Mund Klinik“ Universität Würzburg, Universität Münster, Universität Zürich). U svakodnevnom radu uže područje interesa su mu mogućnost primjene suvremenih materijala i biooksidacijske plazma terapije u estetsko-restaurativnim zahvatima, provođenje složenih endodontskih zahvata te  zbrinjavanje trauma. Aktivni je sudionik i organizator domaćih i međunarodnih simpozija te aktivno sudjeluje u organizaciji i vođenju tečajeva za stručno usavršavanje stomatologa.