RADNI TEČAJ: Napredne tehnike brušenja u fiksnoj protetici uz uporabu optičkih pomagala


Datum održavanja: 30. rujna 2017. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac (jakovac@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 0
Cijena: 2500 kn za doktore dentalne medicine
Poziv na broj: 5-31
Maksimalan broj polaznika: 10 
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8.00-8.30 Prijava sudionika, podjela materijala, radnih mjesta i instrumentarija
8.30-9.00 Uvodno predavanje (0,5 sati), izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac: tema uvodnog predavanja će biti prikaz dostignuća fiksne protetike u smislu načina brušenja, sredstava za brušenje, primjena lupa i mikrsoskopa u brušenju te sam značaj preciznosti brušenja u fiksnoj protetici. Prikazat će se i utjecaj izbora materijala na vrstu preparacije i opseg brušenja.
9.00-9.30 Seminar 1. (0,5 sati) dr.sc. Slađana Milardović-Ortolan/dr.sc. Lana Bergman, "CAD-CAM u kontroli kvalitete brušenja": predavač će prikazati mogućnosti digitalnog otiska u kontroli brušenja. U predavanju će biti i demonstracija rada s digitalnim skenerom i CAD jedinicom.
9.30-10.00 Seminar 2. (0,5 sati), doc. dr.sc. Andreja Carek, "Vrste potpuno keramičkih krunica i tehnike brušenja": predavač će koncipirati seminar u smislu povezivanja vrste potpuno keramičkih sustava i izbora brusnih sredstava i tehnika brušenja. Preparacije će biti prikazane i video projekcijom.
10.00-11.30 Laboratorijske vježbe (1,5 sat): Brušenje sjekutića na pravokutnu stepenicu uz primjenu lupa i mikroskopa
11.30-12.00 Seminar 2. (0,5 sati), dr. sc. Josip Kranjčić, "Preparacija zuba za krute ispune ovisno o materijalu izbora": predavač će prikazati izbor mogućih materijala za izradu krutih ispuna te prikazati specifičnosti brušenja za svaki materijal zasebno. Preparacije će biti prikazane i video projekcijom.
12.00-13.30 Laboratorijske vježbe (1,5 sat): Brušenje kutnjaka za keramički inlej uz uporabu lupa i mikroskopa
13.30-14.30 Pauza za ručak (uključen u cijenu kotizacije).
14.30-15.00 Seminar 3. (0,5 sati), izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac: "Preparacija zuba za estetske ljuske": predavač će prikazati izbor materijala za optimalnu debljinu estetske ljuske te prikazati 3 osnovna načina preparacija uz video projekciju. Pokazat će se i tehnika izrade silikonskog indeksa.
15-17.30 Laboratorijske vježbe (2,5 sati): Brušenje 2 prednja zuba za estetske ljuske uz uporabu lupa i mikroskopa
17.30-18.00 Rasprava (0,5 sati)


Životopisi predavača
izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac
Marko Jakovac rođen je 4. listopada 1974. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu, te 1993. godine upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske dodjeljuje mu stipendiju 1997. godine zbog prosjeka ocjena tijekom studija. Godine 1998. diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i 1999. upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije. U Zavod za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta primljen je kao znanstveni novak 2001. godine na projekt MZOŠ-a broj 0065100 «Protetski materijali», a 2002. postaje asistent u Zavodu za stomatološku protetiku kada započinje i specijalizaciju iz stomatološke protetike. Magistrirao je 2003. s temom «Kemijska postojanost dentalne keramike», a 2005. godine položio je specijalistički ispit. Obranio je doktorsku disertaciju „Utjecaj toplinske obradbe na mikrostrukturne pomjene i ostala svojstva cirkonijeve keramike“. Od lipnja 2009. godine je u svojstvu docenta u istom Zavodu. Kao autor i koautor napisao je više znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovao kao predavač u radu više domaćih i međunarodnih kongresa. Voditelj je kolegija za dodiplomsku nastavu pod nazivom "Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika" i "Mikroskop u dentalnoj medicini" te kolegija za poslijediplomsko usavršavanje stomatologa pod nazivom "Estetika fiksnoprotetskih nadomjestaka na zubima i implantatima". Podpredsjednik je Društva za minimalno interventnu dentalnu medicinu, član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog protetskog društva, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske stomatološke komore.


Doc.dr.sc. Andreja Carek
Andreja Carek rođena je 29. srpnja 1978. u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole, pohađala je Opću  VII. gimnaziju u Zagrebu. Godine 1996. upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade za studentski rad “Alveolni greben u ozubljenim i bezubim gornjim čeljustima” u akademskoj godini 1999./2000. Diplomirala je 2002. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i 2002/2003 upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije. Na Stomatološki fakultet primljena je kao znanstveni novak 2003. godine. Godine 2003. postaje asistent u Zavodu za stomatološku protetiku i 2004. započinje specijalizaciju iz stomatološke protetike. Magistrirala je 2005. na temu "Utjecaj tehnologije spajanja neplemenitih legura na kvalitetu spoja" pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasenke Živko-Babić. Godine 2007. položila je specijalistički ispit. Iste godine postaje suvoditelj tečaja za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine pod nazivom “Brušenje u fiksnoprotetskoj terapiji-3.2.1. kreni! Doktorsku disertaciju pod naslovom "Istraživanje povezanosti strukturnih nepravilnosti spoja i svojstava Co-Cr legura” mentorstvom prof. dr. sc. Jasenke Živko-Babić i prof.dr. sc.  Zdravka Schauperla obranila je 2009. godine.  Pohađala je poslijediplomski tečaj I  kategorije "Umijeće medicinske nastave".   Tečaj je organiziralo Hrvatsko društvo za Medicinsku edukaciju i Zavod za nastavnu tehnologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009).
Od 2012. godine postaje docent na Zavodu za fiksnu protetiku.  Predavač je i suradnik na više tečajeva za trajno usavršavanje stomatologa u organizaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske stomatološke komore. Aktivno je sudjelovala je na većem broju domaćih i međunarodnih skupova i radnih tečajeva. Kao autor i koautor napisala je više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je kao znanstveni novak, asistent, docent na slijedećim znanstveno-istraživačkim projektima: Protetički materijali (065100), (2002- 2007), Istraživanje terapijske učinkovitosti protetičkih gradivnih materijala (065-0650448-0439) (2007 – 2014.), Projekt „Potpora suradnja“ (2014.). Član je Hrvatskog protetskog društva, Europskog protetskog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog društva za materijale i tribologiju, Međunarodnog društva za dentalne istraživače i Hrvatske stomatološke komore.

Dr. sc. Slađana Milardović Ortolan
Slađana Milardović Ortolan rođena je 1982. u Odžaku (BiH). Studij stomatologije upisala je 2002. te je diplomirala 2007. među tri najuspješnija studenta. Dobitnica je Rektorove i Dekanove nagrade. Od lipnja 2009. radi kao asistentica, danas viša asistentica, na Katedri za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Specijalistica je stomatološke protetike. Godine 2014. obranila je disertaciju pod naslovom „Utjecaj biološke osnove, optičkih svojstava i debljine gradivnih i fiksacijskih materijala na boju nadomjeska od litij-disilikatne staklokeramike. Od 2014. urednica je hrvatskog izdanja časopisa Dental Tribune International. Uredila je i prevela hrvatsko izdanje knjiga „Novosti iz škrinje stomatološkog blaga“ autora Wolframa Bückinga i „Implantoprotetika – koncept usmjeren na pacijenta“. Godine 2015. predsjedala je Radnoj skupini za medije, odnose s javnošću i dentalnu industriju Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine u Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske. Autorica je i suautorica preko 30 znanstvenih, stručnih i preglednih radova u domaćim i stranim časopisima. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora te međunarodnih udruga International Association of Dental Research i European Prosthodontic Association.

Dr. sc. Lana Bergman
Lana Bergman rođena je 11. kolovoza 1980. godine u Zagrebu. Godine 1998. upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 2004. godine. Pripravnički staž odrađuje na Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb. Državni ispit polaže pred povjerenstvom Ministarstva zdravstva RH u listopadu 2005. godine. Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu primljena je kao znanstvena novakinja na Zavod za fiksnu protetiku 2005. godine, u zvanju asistentice, gdje radi do danas. Poslijediplomski doktorski studij upisuje 2006. godine. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike polaže 2011. godine i stječe zvanje specijalista stomatološke protetike. Godine 2013. brani doktorski rad pod naslovom “ Utjecaj obrade površine cirkonij-oksidne keramike na veznu čvrstoću obložne keramike” te stječe titulu doktora znanosti.
Član je Hrvatskog protetskog društva, Hrvatske komore dentalne medicine te European prosthodontic association. Majka je troje djece.

Dr. sc. Josip Kranjčić
Josip Kranjčić rođen je 19. veljače 1986. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Bistri, a srednju zubotehničku školu u Zagrebu. Stomatološki fakultet u Zagrebu upisao je 2004. godine te na istom diplomirao 2009. godine. Tijekom studija dobio je 5 uzastopnih Dekanovih nagrada kao najbolji student u svojoj generaciji i državnu stipendiju u kategoriji 10% najuspješnijih studenata u Hrvatskoj. Pripravnički staž odradio je u Domu zdravlja Zagreb-Istok u periodu od 2010. do 2011. godine. Od 2011. godine zaposlen je kao asistent-znanstveni novak na Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. U rujnu iste godine upisao je poslijediplomski doktorski studij, a doktorski rad pod naslovom „Istraživanje antropometrijskih mjera zglobne kvržice temporomandibularnoga zgloba na historijskim uzorcima“ uspješno je obranio u lipnju 2016. godine. Specijalizaciju iz stomatološke protetike započinje 2013. godine, a specijalistički ispit položio je u ožujku 2016. godine. U 2014. godini boravi na Smithsonian Institution u Washington DC-u, SAD, istražujući karakteristike TMZ-a sjevernoameričkih historijskih populacija u okviru izrade svoje disertacije. Iste godine sudjeluje i na protetskoj radionici „Young prosthodontic educators workshop“ u organizaciji International College of Prosthodontists u Njemačkoj. Sudjelovao je na znanstvenim projektima Sveučilišne potpore te je suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima te aktivno sudjelovao na međunarodnim kongresima. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, International Association for Dental Research (IADR), International College of Prosthodontists (ICP) i International Association for Paleodontology (IAPO).