RADNI TEČAJ: Inicijalna-nekirurška parodontna terapija


Datum održavanja: 16. i 17. ožujka 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za parodontologiju
Voditelj: prof. dr. sc.  Darije Plančak (plancak@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 1500 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-22
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
Petak 16.03.2018.
13:30 – 14:00  Prijava sudionika
14:00 – 14:15  Uvodna riječ
14:15 – 14:45  Oblici i etiologija parodontnih bolesti – izv.prof.dr.sc. Andrej Aurer
14:45 – 15:15  Dijagnostika, plan terapije, predradnje – prof.dr.sc. Darije Plančak
15:15 – 15:45  Motivacija pacijenta za suradnju  – prof.dr.sc. Darije Plančak
15:45 – 16:15  Pauza
16:15 – 16:45  Terapija urgentnih stanja – doc.dr.sc. Ivan Puhar
16.45 – 17:15  Inicijalna terapija 1 – „supragingivalni scaling“ – Izv.prof.dr.sc. Darko Božić
17:15 – 17:45  Inicijalna terapija 2 – „deep scaling & root planing“ – Prof.dr.sc. Darije Plančak
17:45 – 18:00  Terapija održavanja „recall“ – Prof.dr.sc. Darije Plančak

Subota 17.03.2018.
Rad na modelima čeljusti
9:00 – 10:00  Instrumenti za supragingivalni scaling – rad na modelu  
10:00 – 11:00  Intenzivni program oralne higijene- rad na modelu 
11:00 – 12:30  Instrumentacija korijenske površine –rad na modelu
12:30 – 13.00  Brušenje instrumenata
13:00  Kraj tečaja, podjela diploma


Sažeci predavanja
OBLICI I ETIOLOGIJA PARODONTNIH BOLESTI
Klasifikacija parodontnih bolesti, klsifikacija gingivitisa, parodontitisa. Glavni etiološki čimbenici u nastanku parodontnih bolesti, Plak, mikrobiološki aspekt i obrana domaćina.

DIJAGNOSTIKA, PLAN TERAPIJE, PREDRADNJE
Anamneza, parodontni status, parodontni indeksi- klinički i epidemiološki. Privremeni plan terapije, definitivni plan terapije, inicijalna terapija 1 i 2, reevaluacija, korektivna terapija, faza održavanja. Pred radnje. hitna stanja u parodontologiji, endo i konzervativni postupci. šiniranje, okluzalno usklađivanje

MOTIVACIJA PACIJENTA ZA SURADNJU
Pregled svih sredstava za održavanje oralne higijene. Zubne četkice i paste za zube. pomoćna sredstva za održavanje oralne higijene. Interdentale četkice i njihova primjene. Ostala spomoćna sredstva. antiseptici za lokalnu primjenu klasifikacija i način primjene. Metode četkanja i tehnike primjene

TERAPIJA URGENTNIH STANJA
Klasifikacija urgentnih stanja. paroedontalni apsces, dijagnostika, diferencijalna dijagnostika  i terapija. Akutni ulceronekrotični gingivitis/parodontitis dijagnostika, diferencijalna dijagnostika  i terapija Perikoronitis dijagnostika, diferencijalna dijagnostika  i terapija.

INICIJALNA TERAPIJA 1 – „SUPRAGINGIVALNI SCALING“
Pregled instrumenata za ručno odstranjenje supragingivalog kamenca. Instrumenti za odstranjenje plaka. ultrazvučni i zvučni instrumenti. Tehnike rada sa ručnim i ultrazvučnim instrumentima. Uspostavljanje uvjeta za održavanje oralne higijene.

INICIJALNA TERAPIJA 2 – „DEEP SCALING &ROOT PLANING“
Instrumenti za struganje i poliranje korijena. Kirete klasifikacija i način primjene. Prednosti  i nedostaci tehnike. prognoza nanon završene terapije. Oštrenje instrumenata

TERAPIJA ODRŽAVANJA „RECALL“ 
Pregled postupaka  u teraspiji održavanja. Vremenski intervali dolaska pacijenata. Prognoza bolesti. 

INSTRUMENTI ZA SUPRAGINGIVALNI SCALING – RAD NA MODELU  
Prikazati će se svi instrumenti koji se koriste za supragingivni scaling ručni ultrazvučni i zvučni. raditi će se na modelima čeljusti specijalno pripšremljeni za ovu vrstu instrumentacije.

INTENZIVNI PROGRAM ORALNE HIGIJENE- RAD NA MODELU 
Biti će prikazana sva sredstva koja se koriste za održavanje oralne higijene i njihov
primjena tj. na modelima čeljusti

INSTRUMENTACIJA KORIJENSKE POVRŠINE –RAD NA MODELU
Pregled i rad sa gracey kiretama u subgingivalnom podrućju na modelima čeljusti

BRUŠENJE INSTRUMENATA
Brusit će se instrumenti na  zato pripremljenim sredstvima i prilagođenim aparatima za tu namijenu.
Životopisi predavača

Prof.dr. sc. Darije Plančak
Prof.dr. sc. Darije Plančak, magistar medicinskih znanosti iz područja stomatologije, doktor medicinskih znanosti iz područja stomatologije, specijalist dentalne i oralne patologije s parodontologijom, redovni je profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1981. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i završio poslijediplomski studij iz parodontologije. Poslije završenog pripravničkog staža od 1984 godine radi na Stomatološkom fakultetu na Zavodu za parodontologiju.  Magistrirao je 1986. godine, a doktorirao 1994. godine. Specijalistički ispit iz dentalne i oralne patologije s parodontologijom položio je 1991. godine.Posebice se bavi problematikom epidemiologije parodontnih bolesti te liječenja oštečenja račvališta višekorijenski zubi. Objavio je preko 100 znanstvenih I stručnih radova. Bio je sudionik više međunarodnih stručno-znanstvenih skupova. Podpredsjednik je Hrvatskog parodontološkog društva HLZ-a  član je International Association for Dental Research. Trenutačno obnaša funkciju predstojnika Zavoda/Katedre za parodontologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu I pročelnik Kliničkog Zavoda za parodontologiju Stomatološke klinike KBC Zagreb.

Doc. dr.sc.Domagoj Vražić
Domagoj Vražić rođen je 9. lipnja 1983. godine u Zagrebu. Pohađa osnovnu školu "Ivan Goran Kovačić" i srednju Klasičnu gimnaziju u Zagrebu te ih završava s odličnim uspjehom. 2001. godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, isti završava 2007. godine s prosjekom ocjena 4.49.Za vrijeme studija sudjeluje u raznim izvannastavnim aktivnostima. Tijekom treće, četvrte i pete godine studija urednik je SONDE, lista studenata Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Za to isto vrijeme predstavnik je studenata Stomatološkog fakulteta u Zagrebu na međunarodnim studentskim skupovima. 2007. godine postaje predsjednik Europskog udruženja studenata stomatologije (EDSA), a 2008. godine izabran je za počasnog člana tog udruženja. Poslijediplomski specijalistički studij upisuje 2008. te isti završava 2011. godine obranom specijalističkog magistarskog rada. Od 2009. godine zaposlen je na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistent u statusu znanstvenog novaka na projektu: „Sistemni aspekti u etiologiji parodontnih bolesti“, voditelja prof.dr.sc. Darija Plančaka. U razdoblju od 2009. do 2010. godine radi i kao suradnik na projektu „Hrvatsko stomatološko nazivlje – HRSTON“, voditelja doc.dr.sc. Marina Vodanovića. Poslijediplomski doktorski studij upisuje 2009. godine, a specijalizaciju iz parodontologije započinje 2010. godine te ju završava 2014. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor nekoliko znanstvenih i stručnih radova te redovito aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i kongresima.

Izv.prof.dr.sc. Andrej Aurer
Andrej Aurer rođen je u Zagrebu 30. listopada 1971. godine. Osnovnu školu i matematičko-informatičku gimnaziju završio je u Zagrebu i maturirao 1989. godine. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. U razdoblju od 1994. godine do 1996. godine radio je u svojstvu znanstvenog novaka na istraživačkom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, pod naslovom: „Bakteriološki postupci u dijagnostici progresivnih parodontitisa“. Položio je stručni ispit 1995. godine. U razdoblju od 1996. godine do 2001. godine radio je kao mlađi asistent na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1996. godine započeo je specjalizaciju iz parodontologije na Stomatološkoj klinici KBC-a Zagreb. U razdoblju od 1997. godine do 2000. godine boravio je na trogodišnjem poslijediplomskom studiju parodontologije na Humboldt Universitaet u Berlinu. Magistarski rad obranio je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 17. srpnja 1998. godine, na temu pod naslovom: „Biljezi parodontne destrukcije u slini i parodontnom džepu“. Specijalistički ispit iz parodontologije položio je 18. lipnja 2001. godine. U razdoblju od 2001. godine do 2005. godine radio je u svojstvu asistenta na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Doktorski rad pod naslovom: „Sekrecija i aktivacija gelatinoze A u humanih gingivnih fibroblasta“ obranio je 31. listopada 2003. godine. Izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 2006. godine, a za docenta na Zavodu za parodontologiju izabran je 2007. godine. Dr.sc. Andrej Aurer izvodi dodiplomsku i postdiplomsku nastavu te trajnu izobrazbu doktora dentalne medicine sukladno planu i programu. Sadržajno i u metodici značajno unapređuje nastavni proces. Voditelj je diplomskih radova studenata dentalne medicine. Mentor je studentima poslijediplomskog studija. Voditelj je kolegija u poslijediplomskom specijalističkom studiju: „Parodontološki aspekti okluzije“. Aktivan je suradnik na znanstvenim i stručnim projektima. Čest je prevodilac na znanstvenim i stručnim skupovima. 
Objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na brojnim tečajevima, simpozijima i kongresima u zemlji i inozemstvu, prateći razvitak i dostignuće parodontološke struke u praksi. 
Bio je voditelj više tečajeva stručnog usavršavanja na Fakultetu. Trenutno radi na prijevodu na hrvatski jezik knjige: „Plastisch-Aestetische Parodontal und Implantat Chirurgie. Ein mikrochirurgisches Konzept“. Otto Zuhr, Marc Huerzeler, Quintessenz Verlag 2012, Berlin. Kao specijalista parodontologije bitno je unaprijedio stručni rad Kliničkog zavoda za parodontologiju Zagreb. Uvodi i primjenjuje suvremene metode terapije parodontnih bolesti, s naglaskom na suvremena dostignuća i nove pristupe parodontne kirurgije i oralne rehabilitacije. Član je International Academy of Periodontology, European Federation of Periodontology, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog stomatološkog društva, Hrvatskog parodontološkog društva, Hrvatske stomatološke komore, Deutsche Zahnaerztekammer Berlin, Gesellschaft für Parodontologie Berlin. Član je Upravnog odbora Hrvatskog parodontološkog društva. 

Izv.prof.dr.sc.Darko Božić
ZNANSTVENA I PROFESIONALNA KARIJERA:

1991. upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1995. prebacuje se na Stomatološki fakultet u Zagrebu
2000. diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu,
2000./2001. pripravnički staž obavio u Domu zdravlja Trešnjevka
2001. upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije,
2002. položio Državni ispit
2002. primljen je na Stomatološki fakultet kao znanstveni novak 
          na znanstvenoistraživačkom projektu 
2003. započinje specijalizaciju iz parodontologije

ZNANSTVENA I NASTAVNA ZVANJA:

2003. postaje asistent na zavodu za parodontologiju
2006. obranjena magistarska tema
2006. polaže specijalistički ispit iz parodontologije

OSTALO:
Potpredsjednik Hrvatskog parodontološkog društva
Delegat Europske federacije za parodontologiju
Član je  Hrvatske Stomatološke komore,
Na Hrvatskim parodontološkim danima 2007 predavanje o primjeni koštanih morfogenetskih proteinima, na Hrvatskim parodontološkim danima 2009 predavanje o terapiji multiplih recesija.
Na prva dva Hrvastka  kongresa iz implantologije održao je predavanja o terapiji periimplantitisa. 
Na Europerio 5 u Madridu 2006 oralna prezentacija o mikrobiologiji parodontnih bolesti, a na Europerio 6 u Stockholmu 2009 pozvani predavač na temu : Indikacije i ograničenje u regenerativnoj  parodontnoj kirurgiji.
Autor  je i koautor više znanstvenih radova.

Doc.dr.sc.Ivan Puhar
Ivan Puhar rođen je 1981. godine u Zagrebu. 1999. godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad je obranio 2004. godine. Za svaku godinu dodiplomskog studija nagrađen je Dekanovom nagradom za najuspješnije studente, a za izradu znanstvenog rada 2004. godine nagrađen je Rektorovom nagradom. Tijekom četvrte i pete godine studija urednik je SONDE, lista studenata Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. 
Od 2007. zaposlen je na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta kao znanstveni novak na projektu „Sistemni aspekti u etiologiji parodontnih bolesti“ (voditelj prof.dr.sc. Darije Plančak). U razdoblju 2009. - 2010. radi kao suradnik na projektu „Hrvatsko stomatološko nazivlje - HRSTON“. U zvanje višeg asistenta odabran je 2013. godine.
Poslijediplomski doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2013. godine obranom disertacije pod naslovom „Povezanost agresivnog i kroničnog parodontitisa sa stupnjem uznapredovalosti aterosklerotskih promjena karotidnih arterija“. Specijalistički ispit iz parodontologije polaže 2013. godine.
Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i kongresima. Tajnik je Hrvatskog parodontološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora.