DEMONSTRACIJSKI TEČAJ: Digitalna dentalna medicina – budućnost ili sadašnjost? I dio


Datum održavanja: 15. rujna 2017. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ortodonciju
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Šlaj (slaj@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 8 bodova za doktore dentalne medicine i 10 bodova za dentalne tehničare
Cijena: 1000 kn
Poziv na broj: 5-19
Maksimalan broj polaznika: 50
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
7:30 – 8:30 prijave
8:30 – 9:15 Digital workflow – prof.dr.sc. Mladen Šlaj
Sažetak: Tijekom uvodnog predavanja sudionici će biti upoznati sa postupcima koje omogućavaju digitalizaciju stomatološkog rada (ortodontskog i protetskog) kako bi se pacijentu omogućila bolja i brža usluga pacijentu. Sudionici će biti upoznati sa kliničkim i laboratorijskim fazama, te međusobnom komunikacijom između stomatologa i tehničara.
9:15 – 10:00 Intraoralno skeniranje za izradu budućeg protetskog rada – dr. Ana Andračić DEMO
Sažetak: Tijekom demonstracijskog dijela sudionici će biti upoznati intraorlanim skeniranjem kao prvim korakom u dizajnu i izradi protetskog rada uz pomoć digitalne tehnologije.
10:00 – 10:30 Pauza za kavu
10:30 – 11:15 Intraoralni scan u usporedba s intraoralnom fotografijom – prof.dr.sc. Marina Lapter Varga
Sažetak: Tijekom predavanja sudionici će biti upoznati sa razlikama i sličnostima između digitalne intraoralne fotografije i intraoralnog skeniranja.
11:15 – 12:00 Preciznost digitalnog i konvencionalnog otiska – prof.dr.sc. Martina Šlaj
Sažetak: Tijekom predavanja sudionici će biti upoznati s prednostima i nedostatcima digitalnog otiska naspram konvencionalnog. Poseban naglasak biti će na usporedbi preciznosti u kliničkim situacijama
12:00 – 13:00 Pauza za ručak
13:00 – 13:45 Virtualni model (digitalni dizajn i artikuliranja) – Vjekoslav Budimir i Ana Zgorelec
Sažetak: Tijekom predavanja sudionicima će se predstaviti laboratorijski dio izrada virtualnog modela, dizajna protetskog rada, te upotreba virtualnog artikulatora prilikom dizajniranja
13:45 – 14:30 3D milling – izrada privremenog protetskog rada - Vjekoslav Budimir i Ana Zgorelec
Sažetak: Tijekom predavanja sudionici će biti upoznati s izradom prethodno dizajniranog rada, bilo da je riječ o privremenom ili trajnom protetskom rješenju
14:30 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 15:45 Intraoralno skeniranje ortodontska dijagnostika – dr. Renata Vidaković
Sažetak: Tijekom predavanja sudionici će biti upoznati s intraoralnim skeniranjem ortodontskog pacijenta, kako bi se omogućila dijagnostika i planiranje na virtulanom modelu
15:45 – 16:30 Virtualni model  (ortodoncija) – dr. Jokić
Sažetak: Tijekom završnog predavanja sudionici će biti upoznati s osnovnim mogućnostima ortodontske dijagnostike na virtulanom modeluŽivotopisi predavača
Prof. dr. sc. Mladen Šlaj rođen je u Zagrebu 17.07.1957. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju 1976. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 1981.godine.     Po završetku studija nagrađen je povodom 25 godišnjice fakulteta zbog posebnih rezultata u učenju, nastavi i znanstveno istraživačkom radu studenata posebnom nagradom Dekana Stomatološkog fakulteta kao prvi student kojem je takva nagrada dodijeljena. Od 1.ožujka 1984. zaposlen je na Zavodu za ortodonciju Stomatološkog fakulteta, najprije kao znanstveni pripravnik, a zatim kao mladi istraživač. S ob¬zirom na visoki prosjek ocjena za vrijeme studija bio je oslobod¬jen izrade Magistarskog rada. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Strain gauge kao posrednik registracije sila koje proizvode mobilne ortodontske naprave", prijavio je 1982., te obranio 1986. godine. Sljedeće godine izabran je u zvanje asistenta, a 1991. godine u zvanje docenta.     Specijalistički ispit iz ortodoncije položio je 1990. godine. U znanstveno istraživačko zvanje viši znanstveni suradnik izabran je 8. ožujka 1994. godine., a izvanredni profesor postaje 1996. godine. U redovitog profesora izabran je 2001 godine, a redoviti profesor u trajnom zvanju postaje 2006. godine. Predstojnik Zavoda za ortodonciju Stomatološkog fakulteta postaje 2003, tu dužnost obavlja i danas. Od iste godine obavlja dužnost pročelnika Kliničkog zavoda za ortodonciju, Klinike za stomatologiju KBC Zagreb. Od 2003. do 2007. obavljao je dužnost prodekana Stomatološkog fakulteta.     Nositelj je kolegija “Ortodoncija” na dodiplomskom studiju Stomatološkog fakulteta, a uža područja djelovanja u nastavi su biomehanika u ortodonciji, suvremena ortodontska dijagnostika i terapija te odabrana područja iz kraniofacijalne biologije. U poslijediplomskoj nastavi sudjeluje kao nosilac kolegija "Biomehanička analiza ortodontskih naprava", Oralna epidemiologija, 3D dijagnostika u stomatologiji U dva je mandata obavljao dužnost prodekana Stomatološkog fakulteta. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 40 diplomskih radova, 9 magistarskih radova, 4 doktorske disertacije. Autor je preko 100 znanstvenih i stručnih radova. Voditelj je i kreator programa specijalizacije iz ortodoncije, mentor je specijalizantima, predsjednik je Povjerenstva za specijalističke ispite Ministarstva zdravstva RH. Organizator je i voditelj permanentne edukacije iz područja ortodoncije za ortodonte specijaliste. Bio je voditelj i sudjelovao je u radu više nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata.  Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog stomatološkog društva, bio je predsjednik Hrvatskog ortodontskog društva, član je i osnivač Hrvatskog društva za dentalnu traumatologiju, član Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku, European Orthodontic Society, International College of Dentists, American Association of Orthodontics, World Federation of Orthodontists, Foederatio Europea Orthodontica, International Teachers Forum. Od 2014 je ambasador American Association of Orthodontist Bio je predsjednik povjerenstva za privatnu praksu i ustanove, povjerenstva za informatizaciju, i povjerenstva za trajnu edukaciju Hrvatske komore dentalne medicine. Predsjednik je Odbora za ortodonciju HKDM.  Bio je ili je član ili predsjednik ekspertnih povjerenstava pri Ministarstvu zdravstva RH (Povjerenstvo za preventivu, Povjerenstvo za stomatologiju, Povjerenstvo za privatnu praksu, Povjerenstvo za zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu, Povjerenstvo za reformu stomatologije. Bio je član je Vijeća biomedicinskog područja Sveučilišta u Zagrebu, član Senata Sveučilišta u Zagrebu, član je i zamjenik predsjednika Matičnog odbora za područje biomedicine u drugom mandatu.

Prof. dr. sc. Marina Lapter Varga rođena je 9. veljače. 1969. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1987.g., te diplomirala 1992.g., s prosječnom ocjenom 4,76. Iz grupe stomatoloških predmeta prosjek je bio 5,0.  Tijekom studija joj je 1991. godine dodijeljena nagrada Rektora zagrebačkog Sveučilišta za najbolji studentski pismeni rad. Pripravnički staž obavila je u Stomatološkoj poliklinici u Zagrebu. Stručni ispit položila je  26. siječnja 1994. Od 1. lipnja 1994. godine radi  na Zavodu za ortodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu u svojstvu znanstvenog asistenta, u zvanje višeg asistenta izabrana je 1996. godine, u znanstveno nastavno zvanje docenta  izabrana je 1999 g.,  izvanredni profesor postaje 2003. godine, a 2009. godine je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabrana je 2015.godine.  Specijalistički ispit iz ortodoncije položila je 1999. godine. Dana 7. ožujka 1994. položila je doktorski ispit, čime je stekla sve potrebne uvjete za izradu doktorske disertacije. Disertaciju pod naslovom "Postupak procjene inklinacije frontalnih zubi i okluzijske ravnine u odnosu na individualnu međučeljusnu relaciju" obranila je 17.7.1996. godine. Aktivno je sudjelovala u znanstvenom projektu: 0065-013: “Morfometrijska i biomehanička analiza kraniofacijalnog sustava” financiranog od Ministarstva znanosti RH, te u  projektu Grada Zagreba „Reorganizacija i modernizacija specijalističke mreže za ortodonciju Grada Zagreba temeljem evaluacija potrebe za ortodontskom skrbi (treatment needs) populacije školskog uzrasta, te epidemiološke studije i procjene kvalitete, trogodišnji program“, te u projektu br. 065-0650444-0436:”Nove dijagnostičke metode u ortodonciji i biokompatibilnost naprava” financiranog od Ministarstva znanosti RH. Bila je voditelj  projekta:”Istraživanje primjene novih tehnologija u ortodonciji-parodontološka, mikrobiološka i kvalitativna procjena” . Sudjeluje u realizaciji nastavnog programa:  Ortodoncija -  Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina; Dentalna fotografija: nositelj kolegija, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij; Funkcijski aspekti ortodontske terapije - Poslijediplomskim specijalistički studij Dentalna medicina; nositelj kolegija; Konvencionalna i digitalna rentgenkefalometrija u ortodonciji - Poslijediplomski doktorski studij Dentalna medicina; nositelj kolegija. Pod njezinim mentorstvom obranjeno je dvadeset diplomskih radova, osam magistarskih radova, dvije dizertacije, te jedan poslijediplomski specijalistički rad. Sudjeluje u izvođenju programa specijalizacije iz ortodoncije, kao mentor specijalizantima, te mentor pri izradi ispitnih radnji. Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova . Član je Europskog ortodontskog društva, World Federation Of Orthodontists, te Hrvatskog ortodontskog društva. Član je Odbora za poslijediplomski specijalistički studij, Odbora za izbor nastavnika, te Etičkog odbora Stomatološkog fakulteta. Autor je i suautor preko 70 znanstvenih, preglednih i stručnih radova od čega je 20 citirano u CC.

Prof. dr. sc. Martina Šlaj, spec. ortodont. Martina Šlaj rođena je u Varaždinu 29.10.1974. godine, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Stomatološki fakultet u Zagrebu upisala je akademske godine 1993./94., a diplomirala 21. prosinca 1998. godine s prosječnom ocjenom 4,6. Poslijediplomski studij  na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1999. godine. Magisterij je obranila 2002. godine. Disertaciju „3D analiza oblika zubnih lukova“ obranila je 23. lipnja 2008. godine. Specijalistički ispit iz ortodoncije položila je 25. svibnja 2004. godine.   Od 01. veljače 2001. zaposlena je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.   Od 01. veljače 2001. radi na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,  22. svibnja 2003. godine izabrana je u zvanje asistenta/znanstvenog novaka-doktoranda,  2009. u znanstveno-nastavno zvanje docent, a 2015. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi za studente stomatologije, aktivno je uključena u poslijediplomsku nastavu i edukaciju specijalizanata, a mentor je i diplomskim radovima, magisterijima i doktoratima. Voditelj je kolegija „Praćenje rasta, gnatometrija i antropometrija“ na Poslijediplomskom specijalističkom studiju, te kolegija „Digitalna gnatometrija i CAD CAM potpomognuta terapija u ortodonciji“ na Poslijediplomskom doktorskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni i stručni interes vidljiv je iz sudjelovanja na više znanstvenih projekata, organizacije stručnih skupova te uvođenja novog predmeta na Poslijediplomskom doktorskom studiju. Znanstveni rad se uglavnom odnosi na istraživanje morfologije zubnih lukova i čeljusti te promjena koje nastaju u orofacijalnom području kao posljedica ortodontske terapije, odnosno rasta i razvoja.  Autor je i suautor 33 znanstvenih, preglednih i stručnih radova od kojih je 14 citirano u Current Contents i ostalim međunarodno priznatim indeksima. Sudjelovala je u više znanstvenih projekata  Sudjelovala je u zajedničkom istraživanju između Department of Developmental Dentistry, University of Texas Health Science Center at San Antonio Dental School i Zavoda za ortodonciju Stomatološkog fakulteta, Zagreb temeljem kojeg je publiciran rad: Kuhta M, Pavlin D, Slaj M, Varga S, Lapter-Varga M, Slaj M. Type of Archwire and Level of Acidity: Effects on the Release of Metal Ions from Orthodontic Appliances. Angle Orthod 2009; 79: 102-110.  Trenutno je član međunarodnog tima istraživačkog projekta PREDIKTIVNI ČIMBENICI USPJEHA ORTODONTSKE TERAPIJE U DJECE I ADOLESCENATA Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Recenzent je časopisa The Angle Orthodontist i International Journal of Paediatric Dentistry koji su oba indeksirana u CC indeksnim bazama te Virtual World Congress of Dental Students. 

Ana Andračić, dr. med. dent.   Ana Andračić rođena je 25. rujna 1980. godine u Zagrebu. Opću gimnaziju završila je u Zagrebu 1999. godine.  Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je iste godine, a diplomirala 2005. Obavezni pripravnički staž odradila je u Poliklinici Šlaj-Anić gdje još i danas radi. Od 2013. godine je na specijalizaciji iz dentalne protetike, koju uskoro završava. Bavi se rješavanjem zahtjevnih interdisciplinarnih slučajeva i sudjeluje u timu s ostalim specijalistima. Usmjerena je na nove tehnologije i materijale s posebnim naglaskom na „digital workflow“, estetiku i funkciju.

Renata Vidaković, dr. med. dent., spec. ortodont.  Renata Vidaković rođena je 12. veljače 1978. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju s prosjekom ocjena 5,0.  Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2003. godine među najboljim studentima generacije s prosječnom ocjenom 4,7.  Nakon pripravničkog staža ostala je zaposlena u Poliklinici Šlaj-Anić kao doktorica dentalne medicine. Na specijalizaciju iz ortodoncije upućena je 2006. godine. Specijalistički ispit položila je 2009. godine te stekla naziv specijalist ortodont. Poslijediplomski znanstveni doktorski studij Dentalne medicine upisala je 2006. godine.  Osim svoje specijalnosti, ortodoncije, bavi se ukupnom estetskom dentalnom medicinom, dentalnom protetikom i interdisciplinarnom suradnjom u kompleksnijim slučajevima implanto-protetske rehabilitacije, predkirurške i parodontološko-ortodontske terapije.  Odlično se služi engleskim i francuskim, te pasivno talijanskim jezikom. Dr. Renata Vidaković je od 2003. godine simultana prevoditeljica na međunarodnim kongresima u organizaciji Hrvatskog ortodontskog društva.  Autor je i koautor više članka objavljenih u stručnim i znanstvenim časopisima dentalne medicine. Prisustvovala je međunarodnim znanstvenim i stručnim kongresima u Lisabonu (Portugal), Barceloni (Španjolska), Helsinkiju (Finska), Traben-Trarbach (Njemačka), Budimpešta (Mađarska) i Cascais (Portugal).  Dr. Renata Vidaković članica je Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM), Hrvatskog ortodontskog društva (HOD), European Orthodontic Society (EOS), World Federation of Orthodontists (WFO) i American Association of Orthodontists (AAO).

Dražen Jokić, dr. med. dent., spec. ortodont. Dražen Jokić rođen je u Zenici, B i H, 15.8.1985. Gimnaziju je završio u Zagrebu 2004, kada je upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija pokazao je vrhunske rezultate pa je tako bio dobitnik Dekanove nagrade 2007, 2008 i 2009 stipendist grada Zagreba 2007.-2009 i 2012 kao doktorand, te stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2006 – 2007. godine. Diplomirao je odličnim uspjehom 2010 godine, iste godine upisuje  poslijediplomski doktorski studij i zapošljava se u KB Dubrava, odakle dolazi na specijalizaciju iz ortodoncije.  Od listopada 2015. radi kao asistent na Zavodu za ortodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagreb.  Usavršavao se na više stručnih skupova i tečajeva u zemlji i inozemstvu (Incognito Certification Course, F.A.C.E continuing orthodontic education itd), a aktivno sudjeluje i na više kongresa i simpozija.  Recenzent je časopisa Angle Orthodontist.

Vjekoslav Budimir, dent. tech
. je završio školu za dentalne tehničare 1995. godine, a višu školu za specijalista fiksne protetike 2003. Već kao đak pokazivao je izuzetan talent, te je na državnom natjecanju završne godine škole za dentalne tehničare osvojio prvo mjesto. Odmah nakon završetka škole 1995., počinje raditi s keramikom, da bi 2001. u potpunosti prihvatio i savladao i bezmetalnu tehnologiju prešanja. Jedan je od vodećih svjetskih stručnjaka na području bezmetalne keramike i cirkon keramike, te aktivno i pasivno sudjeluje na velikom broju domaćih i stranih tečajeva i kongresa svake godine. Od 2005. službeni je Ivoclar Vivadent demonstrator te godišnje održava desetke tečajeva. Internacionalni je predavač na temu CAD/CAM tehnologije i visoko estetske bezmetalne dentalne protetike. Aktivno se služi engleskim i njemačkih jezikom. Od 2016. godine vodi tim 3Shape Hrvatska, gdje sudjeluje u edukaciji i uvođenju novih 3D i digitalnih tehnologija u ordinacije i poliklinike u Hrvatskoj i okolnim zemljama.

Ana Zgorelec završila je Zdravstveno učilište u Zagrebu 2005. godine. Nakon što je stekla iskustvo u radu s metalnim konstrukcijama, wironit protezama, kombiniranim radovima i radovima u vosku, vrlo rano prelazi na izradu radova u keramici. Zadnjih godina uglavnom radi isključivo keramiku i ostale visoko estetske nadomjestke. Usavršavala se vrlo intenzivno u zemlji i inozemstvu. Treba istaknuti napredne tečajeve IPS d.Sign napredni tečaj slojevanja keramike 2.stupanj, 4.tjedni tečaj Kombiniranih radova (Bego dental academia,Bremen ,Njemačka), te tečajeve kod najvećih imena dentalne tehnike (''Master in Estetic course'' (A.Bruguera, Michele Temperani, Claudio Joss, Shigeo Kataoka, Helmut Berger). Od ožujka 2013. godine zaposlena je kao Voditeljica laboratorija poliklinike Šlaj Anić, gdje od 2015. godine  uvodi CAD/CAM sustave u čemu se dalje ubrzano usavršava.