RADNI TEČAJ: 3,2,1 Kreni! Brušenje u fiksnoprotetskoj terapiji - multidisciplinarni pristup.


Datum održavanja: 13. – 14. travnja 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić (catic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 3450 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-11
Maksimalan broj polaznika: 20

Cijene tečajeva iz serije "3,2,1 Kreni!" za 2018. godinu.
1) 3450 kn - Brušenje u fiksnoprotetskoj terapiji - multidisciplinarni pristup. 3,2,1 Kreni! / izv.prof.dr. sc. Amir Ćatić / 13. i 14.04.2018.
2) 1800 kn - Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoj protetici. 3,2,1 Kreni! / izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić / 10.11.2018.
3) 1800 kn - Privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici. 3,2,1 Kreni! / izv.prof. dr. sc. Amir Ćatić / 8.12.2018.
Kombinirana cijena za sva tri tečaja (1-3) iznosi 5500kn.

4) 1800 kn - Osnove laboratorijske implantoprotetike  / doc. dr. sc. Joško Viskić / 19.05.2018.

Kombinirana cijena 4 tečaja (3x "3,2,1 Kreni!" + "Osnove laboratorijske implantoprotetike") iznosi 6000 kn

Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
Petak:
15.00 – 15.30  Prijava sudionika, podjela pisanog materijala, radnih mjesta i instrumentarija
15.30 – 16.00  Uvodno predavanje – Osnovne smjernice u fiksnoj protetici u 21. stoljeću. – izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić
16:00 – 16.30  Predavanje – Osnovni parodontološki postupci u pripremi usta i zubi za fiksnoprotetsku terapiju – prof.dr.sc. Andrej Aurer
16.30 – 17.00  Predavanje – Osobitosti izrade fiksnoprotetskih nadomjestaka u djece – prof.dr.sc. Hrvoje Jurić
17.00 – 17.15  Pauza
17.15 – 19.15  Demostracijski dio – Priprema zuba za brušenje, odabir i postavljanje konca u gingivni sulkus, mapiranje zuba, brušenje zuba za metal-keramičku krunicu, brušenje prednjih zuba za potpunu keramičku krunicu. – izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić, doc.dr.sc. Joško Viskić
19.15 – 19.45  Predavanje – Analiza brušenja, tehnike kontrole brušenja, otkrivanje i uklanjanje pogrešaka – izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić

Subota:
9.00 – 9.15  Seminar – odabir instrumentarija, vrste i karakteristike brusnih sredstava, planiranje brušenja – doc.dr.sc. Josip Kranjčić
9.15 – 9.30  Seminar – vrste estetskih krunica, indikacije i kontraindikacije za metal-keramičke i potpune keramičke krunice – izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić
9.30 – 9.45  Seminar – definicija, indikacije i kontraindikacije za fasetirane i potpune metalne lijevane krunice, odabir instrumentarija za fasetirane i potpune metalne krunice – doc.dr.sc. Joško Viskić 
9.45 – 12.00  Radni dio – Priprema zuba za brušenje, postavljanje konca u gingivni sulkus, mapiranje zuba, brušenje zuba za metalokeramičku krunicu, brušenje prednjih zuba za potpunu keramičku krunicu.
12.00 – 12.45  Pauza za ručak
12.45 – 14.15  Radni dio – Priprema zuba za brušenje, postavljanje konca u gingivni sulkus, mapiranje zuba, brušenje zuba za fasetiranu krunicu, brušenje zuba za potpunu metalnu lijevanu krunicu.
14.15 – 14.45  Radni dio – Analiza brušenja, tehnike kontrole brušenja, otkrivanje pogrešaka, tehnike ispravljanja pogrešaka.
14.45 – 15.00  Rasprava, podjela diploma.Sažeci predavanja

1. Uvodno predavanje – Osnovne smjernice u fiksnoj protetici u 21. stoljeću.
Polaznici će biti upoznati s najnovijim dostignućima u postavljanju indikacija i kontraindikacija za pojedine vrste krunica, pripremi zuba i okolnih mekih tkiva, i brušenju zuba za različite vrste krunica. Također, polaznicima će biti prikazani najnoviji postupci i materijali koji se danas primijenjuju u fiksnoprotetskoj terapiji.

2. Osnovni parodontološki postupci u pripremi usta i zubi za fiksnoprotetsku terapiju 
Parodontološka priprema usta i zubi za fiksnoprotetsku terapiju neizostavan je dio cjelovite terapije nadoknade izgubljenih tvrdih zubnih tkiva i zubi. Funkcijska i estetska trajnost fiksnoprotetskih nadomjestaka u izravnoj je vezi sa stanjem i zdravljem mekih tkiva usne šupljine i potporne kosti. Polaznicima će biti prikazani osnovni postupci u pretprotetskoj parodontološkoj pripremi pacijenta.

3. Osobitosti izrade fiksnoprotetskih nadomjestaka u djece 
Posebnosti fiksnoprotetske terapije traumom oštećenih zuba je u činjenici da su najčešće obuhvaćeni zubi prednjeg dijela zubnog niza, tj. estetskog segmenta. Obim i tijek fiksnoprotetske terapije u estetskom dijelu zubnog niza u ovisnosti je o količini traumom oštećenog zubnog tkiva te se kreće u rasponu od estetskih ljuski bez preparacije koje se izrađuju pri minimalno oštećenim tvrdim zubnim tkivima, do izrade nadogradnji i potpunih krunica kod složenih trauma zuba. Materijal izbora u pravilu je bezmetalna keramika kao optimalno estetsko rješenje u frontalnom segmentu zubnog niza. Kod pacijenata s nezavršenim rastom i razvojem često se izrađuju krunice iz manje trajnih materijala poput akrilata te redovno mijenjaju u skladu s fazama rasta i razvoja.

4. Analiza brušenja, tehnike kontrole brušenja, otkrivanje i uklanjanje pogrešaka
U predavanju će biti objašnjene i prikazane tehnike kontrole brušenja, te načini otkrivanja i uklanjanja pogrešaka tijekom brušenja.Životopisi predavača
Izv.prof.dr.sc. Amir Ćatić
Amir Ćatić rođen je 12.05.1972. u Zagrebu u Republici Hrvatskoj, gdje je pohađao osnovnu školu i tri razreda gimnazije. Četvrti razred i maturu završio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1991. te kao redovni student diplomirao 1996. Dobitnik je Rektorove nagrade za stručni studentski rad. 
Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića, obranio je 1999. magistarski rad «Istraživanje utjecaja različitih oblika preparacije prednjih zuba na dinamičku izdržljivost privremenih krunica». Doktorski studij upisao je 2000. godine. 
Tijekom 1997. i 1998. kao stipendist Nuffic-a i MZT-a RH boravio je u Odjelu oralne funkcije Akademskog stomatološkog fakulteta u Amsterdamu u Nizozemskoj, sudjelujući u razvojno-istraživačkom projektu «Kinematics of the human jaws», pod voditeljstvom prof.dr.sc. Machiel Naeijea. 
Izabran je 2001. god. za znanstvenog novaka, 2002. za asistenta, 2005. za višeg asistenta, 2008. za docenta te 2012. za izvanrednog profesora u Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. god. suradnik je na projektima MZOŠ RH 0065015 i 065-0650448-0433 pod voditeljstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića.
Specijalistički staž odradio je u Kliničkom odjelu za stomatološku protetiku KBCa Zagreb i specijalistički ispit položio 2005. godine.
Doktorsku disertaciju «Analiza djelovanja žvačnih sila na zub i metalkeramičku krunicu metodom konačnih elemenata» obranio je u rujnu 2005. godine.
Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima posterskim i oralnim prezentacijama te kao pozvani predavač. Objavio je više znanstvenih, preglednih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Sudjeluje u radu tečajeva stručnog usavršavanja iz užeg interesnog područja stomatološke protetike, fiksne protetike i implantoprotetske rehabilitacije.
Dobitnik je priznanja Međunarodne udruge za istraživanja u stomatologiji «International Association for Dental Research 2006 Travel Award» za znanstveni rad iz područja istraživanja biomehanike sustava zub-fiksnoprotetski nadomjestak. U 2010. dobitnik je nagrade Europske protetske udruge za najbolju postersku prezentaciju za rad „Occlusal adjustment time consumption analysis of FPDs made using electronic and non-electronic articulator related bite registrations“.
Član je nadzornog odbora Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, potpredsjednik Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju HLZa, član Međunarodne organizacije za stomatološka istraživanja (IADR), Europske Protetske Udruge, Europske udruge za oseointegraciju (EAO) i Global Institute for Dental Education.
Prof. Ćatić obnašao je u periodu 2012.-2015. dužnost predstojnika Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te voditelja predmeta Fiksna protetika I i II. Voditelj je predmeta Biomehanika u implantoprotetici u okviru poslijediplomskog studija dentalne medicine, te predmeta Implantoprotetika 1 i 2 u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija dentalne implantologije.

Prof.dr.sc. Hrvoje Jurić
Hrvoje Jurić rođen je 28. travnja 1971. u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao se u šk. god. 1990/91. gdje je diplomirao u srpnju 1995. godine. U školskoj godini 1994./95. dobitnik je nagrade Rektora Sveučilišta za najbolji studentski rad. U Zavodu za pedodonciju radi od 1995. kao znanstveni novak. Magistarski rad obranio je 1999. godine. Specijalistički ispit iz pedodoncije položio je 2001. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2002. godine. U zvanje docenta izabran je na Zavodu za pedodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 2003. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2007. godine.  Do sada je objavio više od 70 znanstvenih i stručnih radova od kojih je određeni broj s CC prepoznatljivošću. Aktivno je sudjelovao na više desetaka domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Posljednjih sedam godina aktivno sudjeluje u trajnoj edukaciji doktora stomatologije održavši više od 200 predavanja i radnih tečajeva u zemlji i inozemstvu. Član je mnogih domaćih i inozemnih stručnih udruga i društava (Hrvatska stomatološka komora, Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a, Hrvatsko endodontsko društvo, European Academy of Paediatric Dentistry, European Society of Endodontics, International Association of Dental Traumatology, European Organisation for Caries Research). Predsjednik je Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a. Uža područja interesa su mu prevencija karijesa, kemijska i mehanička kontrola plaka, mikrobiologija usne šupljine, endodontski postupci kod mliječnih i mladih trajnih zubi, dentalna traumatologija te estetski rekonstruktivni postupci.
Od listopada 2014. prof. Jurić obnaša funkciju v.d. predstojnika, a od listopada 2015. predstojnika Zavoda za dječju stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izv. prof.dr.sc. Andrej Aurer
Andrej Aurer rođen je u Zagrebu 30. listopada 1971. godine. Osnovnu školu i matematičko-informatičku gimnaziju završio je u Zagrebu i maturirao 1989. godine. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. U razdoblju od 1994. godine do 1996. godine radio je u svojstvu znanstvenog novaka na istraživačkom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, pod naslovom: „Bakteriološki postupci u dijagnostici progresivnih parodontitisa“. 
Položio je stručni ispit 1995. godine. 
U razdoblju od 1996. godine do 2001. godine radio je kao mlađi asistent u Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1996. godine započeo je specjalizaciju iz parodontologije na Stomatološkoj klinici KBC-a Zagreb.  U razdoblju od 1997. godine do 2000. godine boravio je na trogodišnjem poslijediplomskom studiju parodontologije na Humboldt Universitaet u Berlinu. Magistarski rad obranio je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 17. srpnja 1998. godine, na temu pod naslovom: „Biljezi parodontne destrukcije u slini i parodontnom džepu“. Specijalistički ispit iz parodontologije položio je 18. lipnja 2001. godine. U razdoblju od 2001. godine do 2005. godine radio je u svojstvu asistenta na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom: „Sekrecija i aktivacija gelatinoze A u humanih gingivnih fibroblasta“ obranio je 31. listopada 2003. godine. 
Izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 2006. godine, za docenta 2007. te u izvanrednog profesora na Zavodu za parodontologiju izabran je 2012. godine. Dr.sc. Andrej Aurer izvodi dodiplomsku i postdiplomsku nastavu te trajnu izobrazbu doktora dentalne medicine sukladno planu i programu. Sadržajno i u metodici značajno unapređuje nastavni proces. 
Voditelj je diplomskih radova studenata dentalne medicine. Mentor je studentima poslijediplomskog studija. Voditelj je kolegija u poslijediplomskom specijalističkom studiju: „Parodontološki aspekti okluzije“. 
Aktivan je suradnik na znanstvenim i stručnim projektima. Čest je prevodilac na znanstvenim i stručnim skupovima. Objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na brojnim tečajevima, simpozijima i kongresima u zemlji i inozemstvu, prateći razvitak i dostignuće parodontološke struke u praksi. Bio je voditelj više tečajeva stručnog usavršavanja na Fakultetu. Trenutno radi na prijevodu na hrvatski jezik knjige: „Plastisch-Aestetische Parodontal und Implantat Chirurgie. Ein mikrochirurgisches Konzept“. Otto Zuhr, Marc Huerzeler, Quintessenz Verlag 2012, Berlin. Kao specijalista parodontologije bitno je unaprijedio stručni rad Kliničkog zavoda za parodontologiju Zagreb. Uvodi i primjenjuje suvremene metode terapije parodontnih bolesti, s naglaskom na suvremena dostignuća i nove pristupe parodontne kirurgije i oralne rehabilitacije. Član je International Academy of Periodontology, European Federation of Periodontology, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog stomatološkog društva, Hrvatskog parodontološkog društva, Hrvatske stomatološke komore, Deutsche Zahnaerztekammer Berlin, Gesellschaft für Parodontologie Berlin. Član je Upravnog odbora Hrvatskog parodontološkog društva.

Doc.dr.sc. Joško Viskić
Joško Viskić rođen je 1984. u Splitu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2003. godine gdje i diplomira 2008. godine kao najbolji student u generaciji. Dobitnik je 5 Dekanovih nagrada i Rektove nagrade.
Znanstveni novak i asistent u Zavodu za stomatološku protetiku postaje 2009. godine. Doktorski studij upisuje 2009., a specijalističko obrazovanje iz stomatološke protetike 2013. godine, a specijalistički ispit položio je 2016 godine. Doktorsku disertaciju obranio je u ožujku 2015. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za fiksnu protetiku izabran je 2017. godine. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. 
Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima i tečajevima, te kao predavač sudjeluje u nizu tečajeva trajne edukacije Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog društva za stomatološku protetiku (EPA) i Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicini (IADR). 

Doc.dr.sc. Josip Kranjčić
Josip Kranjčić rođen je 19. veljače 1986. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Bistri, a srednju zubotehničku školu u Zagrebu. Stomatološki fakultet u Zagrebu upisao je 2004. godine te na istom diplomirao 2009. godine. Tijekom studija dobio je 5 uzastopnih Dekanovih nagrada kao najbolji student u svojoj generaciji i državnu stipendiju u kategoriji 10% najuspješnijih studenata u Hrvatskoj. Pripravnički staž odradio je u Domu zdravlja Zagreb-Istok u periodu od 2010. do 2011. godine. Od 2011. godine zaposlen je kao asistent-znanstveni novak na Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. U rujnu iste godine upisao je poslijediplomski doktorski studij, a doktorski rad pod naslovom „Istraživanje antropometrijskih mjera zglobne kvržice temporomandibularnoga zgloba na historijskim uzorcima“ uspješno je obranio u lipnju 2016. godine. Specijalizaciju iz stomatološke protetike započinje 2013. godine, a specijalistički ispit položio je u ožujku 2016. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za fiksnu protetiku izabran je 2017. godine.U 2014. godini boravi na Smithsonian Institution u Washington DC-u, SAD, istražujući karakteristike TMZ-a sjevernoameričkih historijskih populacija u okviru izrade svoje disertacije. Iste godine sudjeluje i na protetskoj radionici „Young prosthodontic educators workshop“ u organizaciji International College of Prosthodontists u Njemačkoj. Sudjelovao je na znanstvenim projektima Sveučilišne potpore te je suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima te aktivno sudjelovao na međunarodnim kongresima. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, International Association for Dental Research (IADR), International College of Prosthodontists (ICP) i International Association for Paleodontology (IAPO).