คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40   ชั่วโมง                                    จำนวน   1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาความหมาย พัฒนาการ การสื่อสารข้อมูล ชนิด อุปกรณ์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

ปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย ใช้คำสั่งเครือข่ายเบื้องต้น และจัดการทรัพยากรบนเครือข่าย การใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารและบริการบนอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย พัฒนาการ การสื่อสารข้อมูล ชนิด อุปกรณ์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมติดต่อสื่อสารและบริการบนอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

 

รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของระบบเครือข่ายประเภทของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่าย

2. บอกส่วนประกอบของเครือข่าย คอมพิวเตอร์

3. สามารถพิจารณาสื่อกลางส่งข้อมูลที่เหมาะสมให้กับระบบเครือข่าย

4. วิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย และนำไปประยุกต์เพื่อการออกแบบเครือข่าย

5. มีทักษะในการวางแผนบัญชีผู้ใช้การแชร์ไฟล์ข้อมูล การแชร์เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

6. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล รับ – ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบ

    เครือข่าย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายชื่อนักเรียนปี2561เทอม2ส่งงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ม.2