หลักการแนวคิดโครงงานพัฒนามเพื่อทักษะการเรียนรู้


ความหมายโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้     
                  “โครงงาน หมายถึง   การศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือหาคำตอบในข้อสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วิธีการเรียนวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนมุ่ง เกิดความรู้ ควบคู่กับการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มิใช่มุ่งทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเดียว และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ  โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินการวางแผน กำหนดขั้นตอนการดำ เนินงานและ การนำ เสนอผลงาน ซึ่งอาจทำ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มส่งงานโครงงาน