ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


   ข้อมูลทั่วไป   
                     ข้อมูลนักเรียน                         
ข้อมูลบุคลากร                    ข้อมูลวิชาการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ( The Secondary Educational Service Area Office 8 )

     มีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 55 โรงเรียน ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ
     1. จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
26 โรงเรียน
     
2. จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด  29  โรงเรียน

     ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 421 อาคาร 6  ชั้น 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  70000 

     โทรศัพท์ 0-3232-7443  ,  0-3232-1443  ,  0-3232-1434
     โทรสาร  0
-3232-7443  ,  0-3232-1443  ,  0-3232-1434

     http://www.sesao8.go.th  

     E-mail  :  sesao8@sesao8.go.th 


  •     วิสัยทัศน์

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย


  •         ค่านิยม
        “ HIS ”   มีความสุขกับการทำงาน ประสานอย่างบูรณาการ ให้บริการด้วยใจ 
          H   =   Happiness
          I   =   Integration
          S   =   Service Mind

  •         พันธกิจ
        1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
        2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
        3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่เน้นคุณลักษณะความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  •         เป้าประสงค์
        1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
        2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
        3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
        5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เน้นการทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

  •         กลยุทธ์
        กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
        กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
        กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

  •         จุดเน้น ( 3 : 4 : 4 )
        ด้านผู้เรียน (3 จุดเน้น)
            1. นักเรียนมีคุณธรรม
            2. นักเรียนมีคุณภาพ
            3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
        ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (4 จุดเน้น)
            1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ
            2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
            3. การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
            4. การสร้างขวัญกำลังใจ
        ด้านบริหารจัดการ (4 จุดเน้น)
            1.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
            2.  การประกันคุณภาพการศึกษา
            3.  การส่งเสริมสนับสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก
            4.  นิเทศสนับสนุนการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สพม.8

                                                  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ                        โรงเรียนขนาดใหญ่

                                                   โรงเรียนขนาดกลาง                               โรงเรียนขนาดเล็ก


  •         โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี   6  โรงเรียน
                - โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี                                 -  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
                -  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี                                        -  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
                -  โรงเรียนวิสุทธรังษี                                                -  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

  •         โรงเรียนขนาดใหญ่มี  4  โรงเรียน
                -  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์                                    -  โรงเรียนสายธรรมจันทร์
                -  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม                                      -  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

  •         โรงเรียนขนาดกลางมี  26  โรงเรียน
                -  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ                                 -  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
                -  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา                                            -  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
                -  โรงเรียนบ้านคาวิทยา                                            -  โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
                -  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                                      -  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
                -  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย                        -  โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
                -  โรงเรียนหนองโพวิทยา                                         -  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
                -  โรงเรียนเทพมงคลรังษี                                          -  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
                -  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา                                        -  โรงเรียนประชามงคล
                -  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก                                 -  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
                -  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร                             -  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
                -  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง                                 -  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
                -  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี                 -  โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
                -  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต                                    -  โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

  •         โรงเรียนขนาดเล็กมี  19  โรงเรียน
                -  โรงเรียนช่องพรานวิทยา                                        -  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
                -  โรงเรียนท่ามะขามวิทยา                                        -  โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
                -  โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม                            -  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
                -  โรงเรียนเนกขัมวิทยา                                             -  โรงเรียนแคทรายวิทยา
                -  โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม                                     -  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
                -  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์                                    -  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
                -  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)          -  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
                -  โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง                -  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
                -  โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม                           -  โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
                -  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา