About Us


นายกฤษฎา  คำอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
e-mail : krissdaka@sesao8.go.th

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
e-mail : naipagorn@sesao8.go.thว่าที่ ร.ต. วัฒนา ตรงเที่ยง
ศึกษานิเทศก์
e-mail : wattana@sesao8.go.th


นายไพรัช  สถานรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
e-mail : pairach.nay@sesao8.go.thนายสามารถ  เพ็งเลา
ครูวิทยากร
e-mail : jansiri@sesao8.go.th
นางจันทร์ศิริ  ชูวา
ครูวิทยากร
e-mail : jansiri@sesao8.go.thนายเสรี  โพธิ์นิล
ครูวิทยากร
e-mail : admin@sesao8.go.th


นายปริญญา  เหลืองแดง
ครูวิทยากร
e-mail : parinya@sesao8.go.thนางสาวพรทิพย์  ศีลแดนจันทร์
ครูวิทยากร
e-mail : phonthip@sesao8.go.th


นายจรัญ  มูลจันทร์
ครูวิทยากร
e-mail : jarun@sesao8.go.th

Hangout Button
Hangout Button

Hangout ButtonHangout Button

Hangout ButtonHangout Button

Hangout Button
Hangout Button

Hangout Button
Hangout Button

Comments