ขั้นตอนการขอเอกสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  1. ยื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ผู้ครอบครองเอกสารหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
  2. เจ้าหน้าที่ผู้ครอบครองเอกสารพิจารณาเสนอความเห็นในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
  3. กรณีที่มีการอนุญาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ร้องขอสำเนาเอกสาร
  4. กรณีที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม่ที่มีผู้ร้องขอ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
  5. การเปิดเผยเอกสารมีหลักการคือ มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้ขอเป็นหลัก และการไม่ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นบทยกเว้น
        มีข้อสงสัยประการใด  โปรดติดต่อกลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร. 086-248-4219  และ 044-056766, 044-056767 ต่อ 32  หรือเบอร์โทรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  โทร.085-479-5767

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-สรุปผล