หน้าแรกวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

 เวลา

เนื้อหา 

 ไฟล์ประกอบคำบรรยาย

 07.30-08.30ลงทะเบียน  
 08.30-09.00ปฐมนิเทศ โดย นายชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สมป.  
 09.00-10.30-พิธีเปิด
-พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โดย รองเลขาธิการ กพฐ. (นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ)
 
 10.30-12.00การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
โดย รองเลขาธิการ กพฐ. (นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ)
ดูไฟล์ทั้งหมดในมุมมอง Google Drive 
- PPT การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
 13.00-14.30การอภิปรายเรื่อง มัธยมศึกษาสู่ภาคธุรกิจ
1. นายชัยอนัน แก่นดี (ผอ.สมป.)
2. นายรพี ม่วงนนท์ (ผอ.วิทยาลัยนวตกรรมจัดการ(RCIM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน 
3. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
4. นายวิสุทธินันท์ สุดประเสริฐ)
 
 14.30-17.00การระดมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส
- นายเกรียงไกร นิศากร 
ดูไฟล์ทั้งหมดในมุมมอง Google Drive
- PPT การบริหารงานพัสดุฯ กับข้อสังเกตของ สตง. V.1
- PPT การบริหารงานพัสดุฯ กับข้อสังเกตของ สตง. V.2
- PPT ตัวอย่างความผิดทางวินัย
- ประเด็นและแนวทางคำตอบ ตามคำภิพากษา
18.00-21.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

 เวลา

เนื้อหา 

 ไฟล์ประกอบคำบรรยาย

 09.00-11.00การอภิปราย เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการมัธยมศึกษาด้วยระบบเครือข่าย และการนำเสนอผลงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
1. นายนคร ตั้งคะภิภพ
2. นายมนต์ชัย ปาณธูป
3. นายพิชิต กะมณี
4. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
5. นายสมใจ วิเศษทักษิณ
6. นายสุรพงษ์ งามสม ดูไฟล์ทั้งหมดในมุมมอง Google Drive

1. ท่านนคร ตั้งคะภิภพ
    - PPT สัญญาณเตือนเพื่อการพัฒนา สู่ความมีมาตรฐาน

2. ท่านมนต์ชัย ปาณธูป
    - VTR นำเสนอ
    - การบริหารจัดการคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยระบบเครือข่ายคุณภาพการมัธยมศึกษา

3. ท่านพิชิต กะมณี
    - VTR นำเสนอ
    - เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์

4. ท่านก่อศักดิ์ ศรีน้อย
    - VTR นำเสนอ
    - PPT School Network Presentation

5. ท่านสมใจ วิเศษทักษิณ
    - VTR นำเสนอ
    - PPT การบริหารจัดการคุณภาพการมัธยมศึกษาด้วยระบบเครือข่าย

6. ท่านสุรพงษ์ งามสม
    - VTR นำเสนอ
    - http://bit.ly/edu-trans2015
11.00-12.00เวทีนี้มีคำตอบ
- ผอ.สมป. และคณะ
 
 09.00-10.30ทิศทางการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- นายทนง โชติสรยุทธ์
 ดูไฟล์ทั้งหมดในมุมมอง Google Drive
- PPT ทิศทางการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
VDO การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
VDO โครงการสร้างจิตสาธารณะ มศว.
VDO สร้างแรงบันดาลใจน้องใหม่ มศว.
15.00-17.00อภิปราย ซักถามเพิ่มเติมและพิธีปิด