แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัด (OIT) ที่มีบนหน้าเว็บไซต์ สพม.37 ( www.sesa37.go.th )
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ลิ้งก์ หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล      
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน    
O1 โครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน
 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุลและตำแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
 
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้น
 
O4 แผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25XX – 25XX
 
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน    
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น     
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
O8  Q&A Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงาน สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 
O9 Social Network Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  Facebook Twitter Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน    
แผนดำเนินงาน      
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีจะต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด
 
O11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส จะต้อง มีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส
 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจาปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผล การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
 
การปฏิบัติงาน    
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงาน ราชการรายบุคคล ทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด
 
การให้บริการ    
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็น ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องมี ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา    
O17 E–Service E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่อง ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Smart OBEC, My office, AMSS++, Smart Area, Smart Office เป็นต้น
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ      
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประมาณประจำปี 2562
 
O19 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส
 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูล สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะต้อง เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง มีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไป ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมี การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีและจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินงานประจำปีของ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส      
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนว ปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทาง ที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยจะต้อง เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมี ข้อมูลสรุปจานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต      
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต    
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์ หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ    
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องมีการประเมิน ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ใช้สรุปผลกิจกรรมเคารพธงชาติปี62)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด    
O40 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน รายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต    
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยว ข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
 
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
 
Comments